EcoleChangeAvecNumerique.jpg

DNEHashtagGTNum.jpg

GT Num2
Autres productions
Veille & Curation
Vidéos Externes

Partenaires

MESRI.jpg

MinistereEducationNationale.png

UnivPoitiers.png

TechneLabo.jpg

Flux RSS - Surf Space NL

SIG Learning Analytics op SURFspace


Learning analytics betreft het verzamelen, analyseren en interpreteren van data over studenten in het onderwijs. De verzamelde data kunnen worden ingezet ter verbetering van het onderwijs.


Help ons het aanbod van Onderwijsinnovatie met ICT te verbeteren  Voir?

SURF ontwikkelt kennis, expertise en diensten op het gebied van Onderwijsinnovatie met ICT. Denk bijvoorbeeld aan stappenplannen, rapporten en geleerde lessen. En wij organiseren jaarlijks meer dan 50 bijeenkomsten, zoals de SURFacademy-bijeenkomsten en natuurlijk de SURF Onderwijsdagen.

We zijn benieuwd wat je van dit aanbod vindt. Je helpt ons enorm door enkele vragen hierover te beantwoorden. Het kost je maximaal 5 minuten én je maakt kans op een cadeaubon van 50 euro. Dank je wel voor de moeite en fijne feestdagen gewenst. Tot ziens in 2019!

Ga hier naar de vragenlijst https://survey.surfnet.nl/index.php/472948?lang=nl-informal

Lire la suite Lire la suite

Help ons het aanbod van Onderwijsinnovatie met ICT te verbeteren  Voir?

SURF ontwikkelt kennis, expertise en diensten op het gebied van Onderwijsinnovatie met ICT. Denk bijvoorbeeld aan stappenplannen, rapporten en geleerde lessen. En wij organiseren jaarlijks meer dan 50 bijeenkomsten, zoals de SURFacademy-bijeenkomsten en natuurlijk de SURF Onderwijsdagen.

We zijn benieuwd wat je van dit aanbod vindt. Je helpt ons enorm door enkele vragen hierover te beantwoorden. Het kost je maximaal 5 minuten én je maakt kans op een cadeaubon van 50 euro. Dank je wel voor de moeite en fijne feestdagen gewenst. Tot ziens in 2019!

Ga hier naar de vragenlijst https://survey.surfnet.nl/index.php/472948?lang=nl-informal

Fermer Fermer

(19/01/2019 @ 23:34)

Met Blended Learning geef je álle studenten een stem  Voir?

In dit interview vertelt Luuk Terbeek over de meerwaarde en uitdagingen van Blended Learning, inclusief enkele praktische tips!

Blen­ded Learning is volop in ont­wik­ke­ling bin­nen het Hoger On­der­wijs. Stu­dies tonen aan dat de juis­te mix van on­li­ne werk­vor­men en fa­ce-to-fa­ce ac­ti­vi­tei­ten kan re­sul­te­ren in een ho­ge­re stu­dent­te­vre­den­heid en ver­be­te­ring van de leer­re­sul­ta­ten. Te­ge­lij­ker­tijd er is nog veel te win­nen bij het on­der­zoek naar ef­fec­tie­ve Blen­ded Learning in­ter­ven­ties en de wijze waar­op do­cen­ten en in­stel­lin­gen die in­ter­ven­ties in hun on­der­wijs in­te­gre­ren, aldus Luuk Ter­beek, Blen­ded Learning ex­pert en on­der­wijs­ad­vi­seur, trai­ner en on­der­zoe­ker bij LEARN! Aca­de­my. In dit in­ter­view praat hij u bij. 
  
Even voor­af: wat is Blen­ded Learning pre­cies? 
“Er is geen vaste de­fi­ni­tie van Blen­ded Learning, maar in de li­te­ra­tuur en in de prak­tijk wordt het met name ge­de­fi­ni­eerd als een mix van on­li­ne en fa­ce-to-fa­ce ac­ti­vi­tei­ten. Zelf voeg ik daar graag aan toe dat deze ac­ti­vi­tei­ten niet al­leen com­ple­men­tair zijn, maar dat deze bij voor­keur el­kaar we­der­zijds ver­ster­ken. De prak­tijk leert dat een ef­fec­tie­ve mix vak­man­schap vraagt van do­cen­ten. Blen­ded Learning gaat over het drie­luik di­dac­tiek, tech­no­lo­gie en in­houd (de es­sen­tie van het TPACK model), die in ba­lans en goed op el­kaar af­ge­stemd die­nen te zijn om de op­ti­ma­le leer­be­le­ving voor stu­den­ten te creëren. Het gaat over het ont­wer­pen, ont­wik­ke­len en uit­voe­ren van je on­der­wijs, zo­da­nig dat het recht doet aan de stu­dent. Ver­trek­punt is, net als in onze BKO en BDB op­lei­din­gen, Con­struc­ti­ve Align­ment waar­bin­nen de af­stem­ming van be­oog­de re­sul­ta­ten, leer­ac­ti­vi­tei­ten en toets ac­ti­vi­tei­ten zijn uit­ge­lijnd en af­ge­stemd zijn op si­tu­a­ti­o­ne­le fac­to­ren. Bij­kom­stig voor­deel van Blen­ded Learning is dat er veel ruim­te is voor ook for­ma­tief toet­sen."

Wat is vol­gens jou de groot­ste meer­waar­de van Blen­ded Learning? 
“Als on­der­wijs­kun­di­ge haal ik er voor­al veel vol­doe­ning uit dat de stu­dent­mo­ti­va­tie kan toe­ne­men. In een pi­lot­pro­gram­ma van IXA waar­aan ik samen met Karin Ver­duin (SBE) werk, hoor­den we bij­voor­beeld van een stu­dent dat het ge­bruik van een be­paal­de tool haar echt een stem geeft tij­dens col­le­ges. En dat raakt wat mij be­treft de rai­son d'être van Blen­ded Learning: door het ge­bruik van on­li­ne tools - die je ook goed tij­dens je fa­ce-to-fa­ce ses­sies kunt ge­brui­ken - zorg je er­voor dat niet al­leen de ‘usual sus­pects’ zich in het ge­sprek dur­ven te men­gen, maar ook de wat meer in­tro­ver­te stu­den­ten. Het geeft let­ter­lijk en fi­guur­lijk ie­der­een een stem. Blen­ded Learning kan ech­ter nog veel meer op­le­ve­ren. Ge­me­ten re­sul­ta­ten zijn bij­voor­beeld; ver­hoog­de stu­dent­mo­ti­va­tie, een toe­na­me in het leer­ren­de­ment (stu­den­ten halen ho­ge­re cij­fers), ef­fi­ciëntie (meer stu­den­ten die in één keer sla­gen voor een ten­ta­men) en kos­ten­voor­de­len (wat wel een lange(re) ter­mijn visie vraagt).”

Wan­neer halen we het mees­te uit Blen­ded Learning? 
“Als we Blen­ded Learning wer­ke­lijk naar een hoger ni­veau wil­len til­len is het van be­lang om oog te heb­ben voor (op el­kaar aan­slui­tend) het ma­cro-, meso- en mi­cro­ni­veau. Te­recht staat deze ni­veau in­de­ling cen­traal in het EMBED model, waar­aan di­ver­se uni­ver­si­tei­ten uit bin­nen en bui­ten­land sa­men­wer­ken. 
Bij macro kun je den­ken aan ‘govern­ment’; de Hoger On­der­wijs­a­gen­da en na­ti­o­na­le be­leids­plan­nen van­uit or­ga­ni­sa­ties als de VSNU en de Ver­e­ni­ging van Ho­ge­scho­len. Denk bij­voor­beeld aan het Ver­snel­lings­plan On­der­wijs­in­no­va­tie met ICT, waar­in uni­ver­si­tei­ten, ho­ge­scho­len en SURF sa­men­wer­ken en ge­za­men­lijk on­der­zoek doen. Dit plan bevat di­ver­se ‘zones’, zelf par­ti­ci­peer ik in de zone ‘Evi­den­ce-ba­sed on­der­wijs­in­no­va­tie met ICT’. 
Bij meso gaat het over het in­stel­lings­ni­veau: het is van be­lang dat Blen­ded Learning in­te­graal on­der­deel uit­maakt van de visie op on­der­wijs, in plaats van be­leid in al­ler­lei se­pa­ra­te vi­sie­do­cu­men­ten. Dit be­te­kent dat je als in­stel­ling me­de­wer­kers in tijd en geld fa­ci­li­teert, af­kom­stig uit in­tern be­schik­ba­re mid­de­len, al dan niet aan­ge­vuld met sub­si­die­gel­den. 
Op mi­cro­ni­veau gaat het over het fa­ci­li­te­ren van do­cen­ten bij het ont­wer­pen van Blen­ded Learning on­der­wijs. In mijn da­ge­lijks werk als ad­vi­seur coach ik do­cen­ten­teams bij het ont­wer­pen en ont­wik­ke­len van ef­fec­tie­ve Blen­ded Learning pro­gram­ma’s. Lang niet alles hoeft een do­cent zelf te ont­wik­ke­len, er zijn veel en steeds meer goede Open Edu­ca­ti­o­nal Re­sour­ces. Deze door­dacht ge­brui­ken in het on­der­wijs vraagt vak­man­schap.” 
  
Hoe kun­nen do­cen­ten er­voor zor­gen dat ze zo­veel mo­ge­lijk uit Blen­ded Learning halen? 

“Denk voor­af goed na over jouw (be­lang­rijk­ste) mo­ti­va­tie om met Blen­ded Learning aan de slag te gaan. Wil je het leer­ren­de­ment ver­ho­gen, streef je naar kos­ten­re­duc­tie of wil je ge­mo­ti­veer­de­re stu­den­ten? 
Wat ik vaak zie is dat klei­ne stap­pen al ge­wel­di­ge ef­fec­ten kun­nen heb­ben. Je hoeft niet al­tijd heel veel func­ti­o­na­li­tei­ten van een Leer­Ma­na­ge­ment­Sys­teem (LMS) als Can­vas, Black­board of Brightspa­ce te ge­brui­ken. Het gaat er veel meer om dat je je­zelf een paar kri­ti­sche vra­gen stelt, zoals: Wat is het on­der­werp? Met wat voor stu­den­ten heb ik te maken? Waar lopen zij warm voor? In welke vorm past Blen­ded Learning hier­bij? En wan­neer je een (on­li­ne) op­dracht voor stu­den­ten for­mu­leert, denk er dan goed over na wat zij ge­acht wor­den te doen en hoe je ze bij­voor­beeld kunt aan­spre­ken op ‘hig­her order thin­king skills’ en vaar­dig­he­den ge­richt op com­mu­ni­ca­tie, cre­a­ti­vi­teit, sa­men­wer­ken en kri­tisch den­ken. Juist on­li­ne op­drach­ten lenen zich daar goed voor omdat je stu­den­ten kunt laten sa­men­wer­ken. Wat es­sen­ti­eel is, is dat je in de stu­die­hand­lei­ding of syl­la­bus con­creet be­schrijft wat je van stu­den­ten ver­wacht en dat je hier­in de mo­ti­va­tie voor de leer­ac­ti­vi­teit ver­werkt. Om de stu­dent­mo­ti­va­tie te ver­ho­gen moet het voor een stu­dent kris­tal­hel­der zijn waar­om hij of zij - al dan niet met een groep - aan een op­dracht werkt die bij­voor­beeld zowel fa­ce-to-fa­ce als on­li­ne zijn be­slag krijgt.”

Wat zijn vol­gens jou de ko­men­de jaren de groot­ste Blen­ded Learning uit­da­gin­gen? 
“Een ac­tu­e­le uit­da­ging is de Al­ge­me­ne Ver­or­de­ning Ge­ge­vens­be­scher­ming (AVG). Er zijn on­tel­ba­re tools die je kunt ge­brui­ken bij je on­der­wijs, maar de vraag is of dit van­uit de AVG mag omdat er stu­dent­da­ta wordt ver­za­meld bui­ten het LMS op ser­vers die lang niet al­tijd in Eu­ro­pa staan. Veel do­cen­ten weten dit niet en daar­om is het van be­lang om op me­so­ni­veau (als in­stel­ling) de spel­re­gels vast te leg­gen voor het ge­bruik van der­ge­lij­ke tools en deze spel­re­gels dui­de­lijk te com­mu­ni­ce­ren naar alle me­de­wer­kers. Het is een ur­gen­te taak voor on­der­wijs­in­stel­lin­gen om hun on­der­wijs­be­leid ook hier­op aan te laten slui­ten. 

Een an­de­re grote uit­da­ging zie ik voor on­der­zoek naar de ef­fec­ti­vi­teit. Wij - en daar­mee doel ik op de ge­he­le in­ter­na­ti­o­na­le ge­meen­schap - weten er nog maar zo wei­nig van, zeker als je kri­tisch kijkt naar de op­bouw en uit­voe­ring van een aan­tal stu­dies waar­in re­sul­ta­ten wor­den ge­meld. Veel stu­dies zijn un­der­po­we­red of de on­der­zoeks­me­tho­de blijkt voor ver­be­te­ring vat­baar, stu­dies in peer re­vie­wed jour­nals in­cluis. Het doen van lang­du­rig én groot­scha­lig on­der­zoek blijft daar­om de ko­men­de de­cen­nia zeer re­le­vant. 

Samen met Chris van Kla­ve­ren (di­rec­teur Am­ster­dam Cen­ter for Learning Ana­ly­tics ACLA) en Mar­jo­lein Cre­mer (LEARN! Aca­de­my) rond ik mo­men­teel onze li­te­ra­tuur­stu­die af ‘The Power of Blen­ded Learning: what we know and what we need to know’. Hier­in be­schrij­ven we op basis van 100 ar­ti­ke­len uit peer re­vie­wed jour­nals en aan de hand van het Com­mu­ni­ty of In­quiry (CoI) fra­me­work wat er be­kend is over de ef­fec­ti­vi­teit, ef­fi­ciëntie, mo­ti­va­tie en kos­ten van Blen­ded Learning pro­gram­ma’s en waar­op ver­volg­on­der­zoek voor­al ge­richt moet zijn. Wat het ver­ge­lij­ken van on­der­zoek naar de ef­fec­ti­vi­teit com­plex en daar­mee des te uit­da­gen­der maakt, is dat het om een mix gaat die vele ver­schij­nings­vor­men kent en dat er zo­veel ac­to­ren en fac­to­ren in­vloed heb­ben op het re­sul­taat. In ons on­der­zoek be­schrij­ven we de in­ter­ven­ties die we tegen komen in stu­dies aan de hand van het drie­luik tea­ching me­thod, learning ac­ti­vi­ty en learning tech­no­lo­gy. Deze clas­si­fi­ce­ring maakt het mo­ge­lijk om de stu­dies met el­kaar te kun­nen ver­ge­lij­ken en de con­tou­ren van wat werkt bij Blen­ded Learning on­der­wijs dui­den. Daar komen we zo eind 2018 voor­zich­tig aan toe!” 

Kun je stu­den­te­va­lu­a­ties ge­brui­ken om de ef­fec­ti­vi­teit te meten? 
“Op dit mo­ment hou­den de stu­den­te­va­lu­a­ties geen ge­lij­ke tred met de groot­scha­li­ge toe­pas­sing van Blen­ded Learning, waar­door er via die weg wei­nig in­te­res­san­te data wordt ver­kre­gen en we een heel be­perkt beeld heb­ben van hoe stu­den­ten Blen­ded Learning on­der­wijs er­va­ren. 
In dit kader maak ik graag een brug­ge­tje naar ‘So­ci­al Pre­sen­ce’ uit het Com­mu­ni­ty of In­quiry (CoI) Fra­me­work en het bij­be­ho­ren­de CoI sur­vey (een ge­va­li­deer­de vra­gen­lijst t.b.v. stu­den­te­va­lu­a­tie) dat steeds meer bij Blen­ded Learning on­der­zoek wordt toe­ge­past. Het Col Fra­me­work is op­ge­bouwd uit drie ele­men­ten: Cog­ni­ti­ve Pre­sen­ce, Tea­ching Pre­sen­ce en So­ci­al Pre­sen­ce. De laat­ste gaat over groeps­co­he­sie, af­fec­tie­ve ex­pres­sie en open com­mu­ni­ca­tie, waar­bij je als stu­dent dur­ven uit te spre­ken, ver­trou­wen, mee doen en zaken delen bin­nen een groep es­sen­ti­eel is. Het is met name de aan­dacht  voor deze So­ci­al Pre­sen­ce ca­te­go­rieën tij­dens voor­be­rei­ding en uit­voe­ring van on­der­wijs dat er­voor zorgt dat on­li­ne en fa­ce-to-fa­ce el­kaar we­der­zijds kun­nen ver­ster­ken. Mo­men­teel voer ik ge­sprek­ken bin­nen de VU (met Stu­dent en On­der­wijs­za­ken) om mede op basis van de CoI sur­vey onze hui­di­ge stu­den­te­va­lu­a­tie­for­mu­lie­ren deels te her­zien. De VU in­ves­teert veel geld in on­der­wijs­in­no­va­tie met ICT; je wilt ook weten wat dat op­le­vert. (Inter)na­ti­o­na­le na­vol­ging kan geen kwaad en ik zet mij hier ac­tief voor in, maar kan en wil dit niet al­leen doen. Neem con­tact met me op als je hier­in samen wilt op­trek­ken of ge­za­men­lijk on­der­zoek wilt doen!”
  
Heb je (prak­ti­sche) tips voor do­cen­ten die meer met Blen­ded Learning wil­len doen? 

1. SIG Blen­ded Learning ken­nis­bank 

Neem zeker eens een kijk­je in de SIG (spe­ci­al in­te­rest group) Blen­ded Learning van SURF­spa­ce, die ik in 2016 samen met SURF heb op­ge­richt en waar­van ik co-voor­zit­ter ben. Je treft hier onder an­de­re alle pre­sen­ta­ties aan van de goed be­zoch­te en -be­oor­deel­de SURF Blen­ded Learning se­mi­nars uit de af­ge­lo­pen twee jaar, waar­door het een waar­de­vol­le ken­nis­bank is voor ie­der­een die in het hoger on­der­wijs met Blen­ded Learning aan de slag wil gaan. 

2. Be­trek je stu­den­ten bij het ont­werp 
Op het mo­ment dat je on­der­wijs her­ont­werpt, be­trek daar dan ook voor­al stu­den­ten bij. Vraag hen bij­voor­beeld naar hun ver­wach­tin­gen, of laat ze ex­pe­ri­men­te­ren in een nieu­we on­li­ne om­ge­ving en vraag naar hun be­vin­din­gen. Wat zij zeg­gen is van on­schat­ba­re waar­de bij je her­ont­werp. Als je Blen­ded Learning pro­gram­ma’s wilt con­cre­ti­se­ren in je on­li­ne om­ge­ving, geef dan in je syl­la­bus heel dui­de­lijk aan wat je van stu­den­ten ver­wacht. Blen­ded Learning heeft im­mers niet al­leen con­se­quen­ties voor de rol van een do­cent, maar ook die van de stu­dent. 

3. Ken­nis­clips maken: vraag je stu­den­ten! 
Een hele prak­ti­sche: ik ken veel do­cen­ten die meer wil­len wer­ken met ken­nis­clips. Je kunt ze zelf maken, of on­der­zoe­ken wat er al be­schik­baar is, maar wat dacht je ervan om stu­den­ten de op­dracht te geven een ken­nis­clip te maken? Als je hen voor­af vraagt of de clip ook be­schik­baar mag wor­den ge­steld aan toe­kom­sti­ge stu­den­ten, kun je bou­wen aan een da­ta­ba­se vol ken­nis(clips) voor en door stu­den­ten. Tij­dens gast­col­le­ges die ik ver­zorg geven stu­den­ten aan ken­nis­clips als de meest in­te­res­san­te leer­tech­no­lo­gie toe­pas­sing te zien en de cre­a­tie ervan als één van de meest waar­de­vol­le op­drach­ten te be­schou­wen, een school­voor­beeld van een win/win si­tu­a­tie.

4. Leren van el­kaar: deel ken­nis en er­va­rin­gen  
Bij de im­ple­men­ta­tie van Can­vas (het nieu­we LMS van de VU) is een on­li­ne cur­sus be­schik­baar voor ge­brui­kers, waar­on­der een mo­du­le spe­ci­fiek ge­richt op Blen­ded Learning. Deze mo­du­le bevat een ver­za­me­ling aan (in­ter­na­ti­o­na­le) pa­rels ten be­hoe­ve van het ana­ly­se­ren, ont­wer­pen, ont­wik­ke­len, ver­zor­gen, im­ple­men­te­ren en eva­lu­e­ren van Blen­ded Learning, waar­on­der bij­voor­beeld de VU Am­ster­dam (Re)de­sign Table for Blen­ded Learning. 
De in­houd van deze cur­sus mogen we van­uit LEARN! Aca­de­my kos­te­loos delen met ie­der­een die hier in­te­res­se in heeft (onder cre­a­ti­ve com­mons BY-NC-ND 4.0), waar­bij de af­spraak is dat de ge­brui­ker met ons deelt wat de cur­sus heeft ge­bracht en dat soort­ge­lij­ke ini­ti­a­tie­ven even­eens we­der­zijds wor­den ge­deeld. Neem con­tact met mij op als je toe­gang wilt krij­gen tot deze cur­sus. 
 

Luuk Ter­beek
On­der­wijs­ad­vi­seur, trai­ner en on­der­zoe­ker Blen­ded Learning.

Bij zowel uni­ver­si­tei­ten als ho­ge­scho­len ad­vi­seert en coacht Luuk

ma­na­ge­ment, staf- en do­cen­ten­teams bij Blen­ded Learning en On­li­ne Learning,

zowel op het ge­bied van (ver­an­der)ma­na­ge­ment en stra­te­gie als on­der­zoek en

prak­ti­sche ont­wik­kel­vraag­stuk­ken. 
Con­tact: l.​terbeek@​vu.​nl

 

Blen­ded Learning Mas­ter­clas­ses bij LEARN! Aca­de­my 
LEARN! Aca­de­my biedt een aan­tal maal per jaar twee Blen­ded Learning Mas­ter­clas­ses: 
•    Blen­ded Learning ana­ly­se­ren, (her)ont­wer­pen & ont­wik­ke­len
•    Blen­ded Learning im­ple­men­te­ren & eva­lu­e­ren

Meer in­for­ma­tie?
Raad­pleeg de LEARN! Aca­de­my Blen­ded Learning facts­heet waar­in je meer leest over onze dien­sten. 
Aan­vul­len­de in­for­ma­tie vind je op deze web­pa­gi­na over Blen­ded Learning van LEARN! Aca­de­my.
Heb je be­hoef­te aan vrij­blij­vend Blen­ded Learning ad­vies, stuur een e-mail naar Luuk Ter­beek l.​terbeek@​vu.​nl

 

Lire la suite Lire la suite

Met Blended Learning geef je álle studenten een stem  Voir?

In dit interview vertelt Luuk Terbeek over de meerwaarde en uitdagingen van Blended Learning, inclusief enkele praktische tips!

Blen­ded Learning is volop in ont­wik­ke­ling bin­nen het Hoger On­der­wijs. Stu­dies tonen aan dat de juis­te mix van on­li­ne werk­vor­men en fa­ce-to-fa­ce ac­ti­vi­tei­ten kan re­sul­te­ren in een ho­ge­re stu­dent­te­vre­den­heid en ver­be­te­ring van de leer­re­sul­ta­ten. Te­ge­lij­ker­tijd er is nog veel te win­nen bij het on­der­zoek naar ef­fec­tie­ve Blen­ded Learning in­ter­ven­ties en de wijze waar­op do­cen­ten en in­stel­lin­gen die in­ter­ven­ties in hun on­der­wijs in­te­gre­ren, aldus Luuk Ter­beek, Blen­ded Learning ex­pert en on­der­wijs­ad­vi­seur, trai­ner en on­der­zoe­ker bij LEARN! Aca­de­my. In dit in­ter­view praat hij u bij. 
  
Even voor­af: wat is Blen­ded Learning pre­cies? 
“Er is geen vaste de­fi­ni­tie van Blen­ded Learning, maar in de li­te­ra­tuur en in de prak­tijk wordt het met name ge­de­fi­ni­eerd als een mix van on­li­ne en fa­ce-to-fa­ce ac­ti­vi­tei­ten. Zelf voeg ik daar graag aan toe dat deze ac­ti­vi­tei­ten niet al­leen com­ple­men­tair zijn, maar dat deze bij voor­keur el­kaar we­der­zijds ver­ster­ken. De prak­tijk leert dat een ef­fec­tie­ve mix vak­man­schap vraagt van do­cen­ten. Blen­ded Learning gaat over het drie­luik di­dac­tiek, tech­no­lo­gie en in­houd (de es­sen­tie van het TPACK model), die in ba­lans en goed op el­kaar af­ge­stemd die­nen te zijn om de op­ti­ma­le leer­be­le­ving voor stu­den­ten te creëren. Het gaat over het ont­wer­pen, ont­wik­ke­len en uit­voe­ren van je on­der­wijs, zo­da­nig dat het recht doet aan de stu­dent. Ver­trek­punt is, net als in onze BKO en BDB op­lei­din­gen, Con­struc­ti­ve Align­ment waar­bin­nen de af­stem­ming van be­oog­de re­sul­ta­ten, leer­ac­ti­vi­tei­ten en toets ac­ti­vi­tei­ten zijn uit­ge­lijnd en af­ge­stemd zijn op si­tu­a­ti­o­ne­le fac­to­ren. Bij­kom­stig voor­deel van Blen­ded Learning is dat er veel ruim­te is voor ook for­ma­tief toet­sen."

Wat is vol­gens jou de groot­ste meer­waar­de van Blen­ded Learning? 
“Als on­der­wijs­kun­di­ge haal ik er voor­al veel vol­doe­ning uit dat de stu­dent­mo­ti­va­tie kan toe­ne­men. In een pi­lot­pro­gram­ma van IXA waar­aan ik samen met Karin Ver­duin (SBE) werk, hoor­den we bij­voor­beeld van een stu­dent dat het ge­bruik van een be­paal­de tool haar echt een stem geeft tij­dens col­le­ges. En dat raakt wat mij be­treft de rai­son d'être van Blen­ded Learning: door het ge­bruik van on­li­ne tools - die je ook goed tij­dens je fa­ce-to-fa­ce ses­sies kunt ge­brui­ken - zorg je er­voor dat niet al­leen de ‘usual sus­pects’ zich in het ge­sprek dur­ven te men­gen, maar ook de wat meer in­tro­ver­te stu­den­ten. Het geeft let­ter­lijk en fi­guur­lijk ie­der­een een stem. Blen­ded Learning kan ech­ter nog veel meer op­le­ve­ren. Ge­me­ten re­sul­ta­ten zijn bij­voor­beeld; ver­hoog­de stu­dent­mo­ti­va­tie, een toe­na­me in het leer­ren­de­ment (stu­den­ten halen ho­ge­re cij­fers), ef­fi­ciëntie (meer stu­den­ten die in één keer sla­gen voor een ten­ta­men) en kos­ten­voor­de­len (wat wel een lange(re) ter­mijn visie vraagt).”

Wan­neer halen we het mees­te uit Blen­ded Learning? 
“Als we Blen­ded Learning wer­ke­lijk naar een hoger ni­veau wil­len til­len is het van be­lang om oog te heb­ben voor (op el­kaar aan­slui­tend) het ma­cro-, meso- en mi­cro­ni­veau. Te­recht staat deze ni­veau in­de­ling cen­traal in het EMBED model, waar­aan di­ver­se uni­ver­si­tei­ten uit bin­nen en bui­ten­land sa­men­wer­ken. 
Bij macro kun je den­ken aan ‘govern­ment’; de Hoger On­der­wijs­a­gen­da en na­ti­o­na­le be­leids­plan­nen van­uit or­ga­ni­sa­ties als de VSNU en de Ver­e­ni­ging van Ho­ge­scho­len. Denk bij­voor­beeld aan het Ver­snel­lings­plan On­der­wijs­in­no­va­tie met ICT, waar­in uni­ver­si­tei­ten, ho­ge­scho­len en SURF sa­men­wer­ken en ge­za­men­lijk on­der­zoek doen. Dit plan bevat di­ver­se ‘zones’, zelf par­ti­ci­peer ik in de zone ‘Evi­den­ce-ba­sed on­der­wijs­in­no­va­tie met ICT’. 
Bij meso gaat het over het in­stel­lings­ni­veau: het is van be­lang dat Blen­ded Learning in­te­graal on­der­deel uit­maakt van de visie op on­der­wijs, in plaats van be­leid in al­ler­lei se­pa­ra­te vi­sie­do­cu­men­ten. Dit be­te­kent dat je als in­stel­ling me­de­wer­kers in tijd en geld fa­ci­li­teert, af­kom­stig uit in­tern be­schik­ba­re mid­de­len, al dan niet aan­ge­vuld met sub­si­die­gel­den. 
Op mi­cro­ni­veau gaat het over het fa­ci­li­te­ren van do­cen­ten bij het ont­wer­pen van Blen­ded Learning on­der­wijs. In mijn da­ge­lijks werk als ad­vi­seur coach ik do­cen­ten­teams bij het ont­wer­pen en ont­wik­ke­len van ef­fec­tie­ve Blen­ded Learning pro­gram­ma’s. Lang niet alles hoeft een do­cent zelf te ont­wik­ke­len, er zijn veel en steeds meer goede Open Edu­ca­ti­o­nal Re­sour­ces. Deze door­dacht ge­brui­ken in het on­der­wijs vraagt vak­man­schap.” 
  
Hoe kun­nen do­cen­ten er­voor zor­gen dat ze zo­veel mo­ge­lijk uit Blen­ded Learning halen? 

“Denk voor­af goed na over jouw (be­lang­rijk­ste) mo­ti­va­tie om met Blen­ded Learning aan de slag te gaan. Wil je het leer­ren­de­ment ver­ho­gen, streef je naar kos­ten­re­duc­tie of wil je ge­mo­ti­veer­de­re stu­den­ten? 
Wat ik vaak zie is dat klei­ne stap­pen al ge­wel­di­ge ef­fec­ten kun­nen heb­ben. Je hoeft niet al­tijd heel veel func­ti­o­na­li­tei­ten van een Leer­Ma­na­ge­ment­Sys­teem (LMS) als Can­vas, Black­board of Brightspa­ce te ge­brui­ken. Het gaat er veel meer om dat je je­zelf een paar kri­ti­sche vra­gen stelt, zoals: Wat is het on­der­werp? Met wat voor stu­den­ten heb ik te maken? Waar lopen zij warm voor? In welke vorm past Blen­ded Learning hier­bij? En wan­neer je een (on­li­ne) op­dracht voor stu­den­ten for­mu­leert, denk er dan goed over na wat zij ge­acht wor­den te doen en hoe je ze bij­voor­beeld kunt aan­spre­ken op ‘hig­her order thin­king skills’ en vaar­dig­he­den ge­richt op com­mu­ni­ca­tie, cre­a­ti­vi­teit, sa­men­wer­ken en kri­tisch den­ken. Juist on­li­ne op­drach­ten lenen zich daar goed voor omdat je stu­den­ten kunt laten sa­men­wer­ken. Wat es­sen­ti­eel is, is dat je in de stu­die­hand­lei­ding of syl­la­bus con­creet be­schrijft wat je van stu­den­ten ver­wacht en dat je hier­in de mo­ti­va­tie voor de leer­ac­ti­vi­teit ver­werkt. Om de stu­dent­mo­ti­va­tie te ver­ho­gen moet het voor een stu­dent kris­tal­hel­der zijn waar­om hij of zij - al dan niet met een groep - aan een op­dracht werkt die bij­voor­beeld zowel fa­ce-to-fa­ce als on­li­ne zijn be­slag krijgt.”

Wat zijn vol­gens jou de ko­men­de jaren de groot­ste Blen­ded Learning uit­da­gin­gen? 
“Een ac­tu­e­le uit­da­ging is de Al­ge­me­ne Ver­or­de­ning Ge­ge­vens­be­scher­ming (AVG). Er zijn on­tel­ba­re tools die je kunt ge­brui­ken bij je on­der­wijs, maar de vraag is of dit van­uit de AVG mag omdat er stu­dent­da­ta wordt ver­za­meld bui­ten het LMS op ser­vers die lang niet al­tijd in Eu­ro­pa staan. Veel do­cen­ten weten dit niet en daar­om is het van be­lang om op me­so­ni­veau (als in­stel­ling) de spel­re­gels vast te leg­gen voor het ge­bruik van der­ge­lij­ke tools en deze spel­re­gels dui­de­lijk te com­mu­ni­ce­ren naar alle me­de­wer­kers. Het is een ur­gen­te taak voor on­der­wijs­in­stel­lin­gen om hun on­der­wijs­be­leid ook hier­op aan te laten slui­ten. 

Een an­de­re grote uit­da­ging zie ik voor on­der­zoek naar de ef­fec­ti­vi­teit. Wij - en daar­mee doel ik op de ge­he­le in­ter­na­ti­o­na­le ge­meen­schap - weten er nog maar zo wei­nig van, zeker als je kri­tisch kijkt naar de op­bouw en uit­voe­ring van een aan­tal stu­dies waar­in re­sul­ta­ten wor­den ge­meld. Veel stu­dies zijn un­der­po­we­red of de on­der­zoeks­me­tho­de blijkt voor ver­be­te­ring vat­baar, stu­dies in peer re­vie­wed jour­nals in­cluis. Het doen van lang­du­rig én groot­scha­lig on­der­zoek blijft daar­om de ko­men­de de­cen­nia zeer re­le­vant. 

Samen met Chris van Kla­ve­ren (di­rec­teur Am­ster­dam Cen­ter for Learning Ana­ly­tics ACLA) en Mar­jo­lein Cre­mer (LEARN! Aca­de­my) rond ik mo­men­teel onze li­te­ra­tuur­stu­die af ‘The Power of Blen­ded Learning: what we know and what we need to know’. Hier­in be­schrij­ven we op basis van 100 ar­ti­ke­len uit peer re­vie­wed jour­nals en aan de hand van het Com­mu­ni­ty of In­quiry (CoI) fra­me­work wat er be­kend is over de ef­fec­ti­vi­teit, ef­fi­ciëntie, mo­ti­va­tie en kos­ten van Blen­ded Learning pro­gram­ma’s en waar­op ver­volg­on­der­zoek voor­al ge­richt moet zijn. Wat het ver­ge­lij­ken van on­der­zoek naar de ef­fec­ti­vi­teit com­plex en daar­mee des te uit­da­gen­der maakt, is dat het om een mix gaat die vele ver­schij­nings­vor­men kent en dat er zo­veel ac­to­ren en fac­to­ren in­vloed heb­ben op het re­sul­taat. In ons on­der­zoek be­schrij­ven we de in­ter­ven­ties die we tegen komen in stu­dies aan de hand van het drie­luik tea­ching me­thod, learning ac­ti­vi­ty en learning tech­no­lo­gy. Deze clas­si­fi­ce­ring maakt het mo­ge­lijk om de stu­dies met el­kaar te kun­nen ver­ge­lij­ken en de con­tou­ren van wat werkt bij Blen­ded Learning on­der­wijs dui­den. Daar komen we zo eind 2018 voor­zich­tig aan toe!” 

Kun je stu­den­te­va­lu­a­ties ge­brui­ken om de ef­fec­ti­vi­teit te meten? 
“Op dit mo­ment hou­den de stu­den­te­va­lu­a­ties geen ge­lij­ke tred met de groot­scha­li­ge toe­pas­sing van Blen­ded Learning, waar­door er via die weg wei­nig in­te­res­san­te data wordt ver­kre­gen en we een heel be­perkt beeld heb­ben van hoe stu­den­ten Blen­ded Learning on­der­wijs er­va­ren. 
In dit kader maak ik graag een brug­ge­tje naar ‘So­ci­al Pre­sen­ce’ uit het Com­mu­ni­ty of In­quiry (CoI) Fra­me­work en het bij­be­ho­ren­de CoI sur­vey (een ge­va­li­deer­de vra­gen­lijst t.b.v. stu­den­te­va­lu­a­tie) dat steeds meer bij Blen­ded Learning on­der­zoek wordt toe­ge­past. Het Col Fra­me­work is op­ge­bouwd uit drie ele­men­ten: Cog­ni­ti­ve Pre­sen­ce, Tea­ching Pre­sen­ce en So­ci­al Pre­sen­ce. De laat­ste gaat over groeps­co­he­sie, af­fec­tie­ve ex­pres­sie en open com­mu­ni­ca­tie, waar­bij je als stu­dent dur­ven uit te spre­ken, ver­trou­wen, mee doen en zaken delen bin­nen een groep es­sen­ti­eel is. Het is met name de aan­dacht  voor deze So­ci­al Pre­sen­ce ca­te­go­rieën tij­dens voor­be­rei­ding en uit­voe­ring van on­der­wijs dat er­voor zorgt dat on­li­ne en fa­ce-to-fa­ce el­kaar we­der­zijds kun­nen ver­ster­ken. Mo­men­teel voer ik ge­sprek­ken bin­nen de VU (met Stu­dent en On­der­wijs­za­ken) om mede op basis van de CoI sur­vey onze hui­di­ge stu­den­te­va­lu­a­tie­for­mu­lie­ren deels te her­zien. De VU in­ves­teert veel geld in on­der­wijs­in­no­va­tie met ICT; je wilt ook weten wat dat op­le­vert. (Inter)na­ti­o­na­le na­vol­ging kan geen kwaad en ik zet mij hier ac­tief voor in, maar kan en wil dit niet al­leen doen. Neem con­tact met me op als je hier­in samen wilt op­trek­ken of ge­za­men­lijk on­der­zoek wilt doen!”
  
Heb je (prak­ti­sche) tips voor do­cen­ten die meer met Blen­ded Learning wil­len doen? 

1. SIG Blen­ded Learning ken­nis­bank 

Neem zeker eens een kijk­je in de SIG (spe­ci­al in­te­rest group) Blen­ded Learning van SURF­spa­ce, die ik in 2016 samen met SURF heb op­ge­richt en waar­van ik co-voor­zit­ter ben. Je treft hier onder an­de­re alle pre­sen­ta­ties aan van de goed be­zoch­te en -be­oor­deel­de SURF Blen­ded Learning se­mi­nars uit de af­ge­lo­pen twee jaar, waar­door het een waar­de­vol­le ken­nis­bank is voor ie­der­een die in het hoger on­der­wijs met Blen­ded Learning aan de slag wil gaan. 

2. Be­trek je stu­den­ten bij het ont­werp 
Op het mo­ment dat je on­der­wijs her­ont­werpt, be­trek daar dan ook voor­al stu­den­ten bij. Vraag hen bij­voor­beeld naar hun ver­wach­tin­gen, of laat ze ex­pe­ri­men­te­ren in een nieu­we on­li­ne om­ge­ving en vraag naar hun be­vin­din­gen. Wat zij zeg­gen is van on­schat­ba­re waar­de bij je her­ont­werp. Als je Blen­ded Learning pro­gram­ma’s wilt con­cre­ti­se­ren in je on­li­ne om­ge­ving, geef dan in je syl­la­bus heel dui­de­lijk aan wat je van stu­den­ten ver­wacht. Blen­ded Learning heeft im­mers niet al­leen con­se­quen­ties voor de rol van een do­cent, maar ook die van de stu­dent. 

3. Ken­nis­clips maken: vraag je stu­den­ten! 
Een hele prak­ti­sche: ik ken veel do­cen­ten die meer wil­len wer­ken met ken­nis­clips. Je kunt ze zelf maken, of on­der­zoe­ken wat er al be­schik­baar is, maar wat dacht je ervan om stu­den­ten de op­dracht te geven een ken­nis­clip te maken? Als je hen voor­af vraagt of de clip ook be­schik­baar mag wor­den ge­steld aan toe­kom­sti­ge stu­den­ten, kun je bou­wen aan een da­ta­ba­se vol ken­nis(clips) voor en door stu­den­ten. Tij­dens gast­col­le­ges die ik ver­zorg geven stu­den­ten aan ken­nis­clips als de meest in­te­res­san­te leer­tech­no­lo­gie toe­pas­sing te zien en de cre­a­tie ervan als één van de meest waar­de­vol­le op­drach­ten te be­schou­wen, een school­voor­beeld van een win/win si­tu­a­tie.

4. Leren van el­kaar: deel ken­nis en er­va­rin­gen  
Bij de im­ple­men­ta­tie van Can­vas (het nieu­we LMS van de VU) is een on­li­ne cur­sus be­schik­baar voor ge­brui­kers, waar­on­der een mo­du­le spe­ci­fiek ge­richt op Blen­ded Learning. Deze mo­du­le bevat een ver­za­me­ling aan (in­ter­na­ti­o­na­le) pa­rels ten be­hoe­ve van het ana­ly­se­ren, ont­wer­pen, ont­wik­ke­len, ver­zor­gen, im­ple­men­te­ren en eva­lu­e­ren van Blen­ded Learning, waar­on­der bij­voor­beeld de VU Am­ster­dam (Re)de­sign Table for Blen­ded Learning. 
De in­houd van deze cur­sus mogen we van­uit LEARN! Aca­de­my kos­te­loos delen met ie­der­een die hier in­te­res­se in heeft (onder cre­a­ti­ve com­mons BY-NC-ND 4.0), waar­bij de af­spraak is dat de ge­brui­ker met ons deelt wat de cur­sus heeft ge­bracht en dat soort­ge­lij­ke ini­ti­a­tie­ven even­eens we­der­zijds wor­den ge­deeld. Neem con­tact met mij op als je toe­gang wilt krij­gen tot deze cur­sus. 
 

Luuk Ter­beek
On­der­wijs­ad­vi­seur, trai­ner en on­der­zoe­ker Blen­ded Learning.

Bij zowel uni­ver­si­tei­ten als ho­ge­scho­len ad­vi­seert en coacht Luuk

ma­na­ge­ment, staf- en do­cen­ten­teams bij Blen­ded Learning en On­li­ne Learning,

zowel op het ge­bied van (ver­an­der)ma­na­ge­ment en stra­te­gie als on­der­zoek en

prak­ti­sche ont­wik­kel­vraag­stuk­ken. 
Con­tact: l.​terbeek@​vu.​nl

 

Blen­ded Learning Mas­ter­clas­ses bij LEARN! Aca­de­my 
LEARN! Aca­de­my biedt een aan­tal maal per jaar twee Blen­ded Learning Mas­ter­clas­ses: 
•    Blen­ded Learning ana­ly­se­ren, (her)ont­wer­pen & ont­wik­ke­len
•    Blen­ded Learning im­ple­men­te­ren & eva­lu­e­ren

Meer in­for­ma­tie?
Raad­pleeg de LEARN! Aca­de­my Blen­ded Learning facts­heet waar­in je meer leest over onze dien­sten. 
Aan­vul­len­de in­for­ma­tie vind je op deze web­pa­gi­na over Blen­ded Learning van LEARN! Aca­de­my.
Heb je be­hoef­te aan vrij­blij­vend Blen­ded Learning ad­vies, stuur een e-mail naar Luuk Ter­beek l.​terbeek@​vu.​nl

 

Fermer Fermer

(19/01/2019 @ 23:34)

Op verkenning naar SXSW  Voir?

Ben jij altijd opzoek naar het nieuwste van het nieuwste? Ben je benieuwd naar what’s next op het gebied van technologie? Misschien is de conferentie SXSW 2019 iets voor jou!

Dompel je tijdens een bezoek aan SXSW onder in thema’s als Blockchain, AR, AI, Machine learning en laat je inspireren vanuit een breed scala aan sectoren waar de nieuwste technieken, innovaties en technologische trends worden besproken.

Een klein clubje vernieuwers uit het hoger onderwijs gaat op verkenning naar deze conferentie en ze zoeken nog meer reisgenoten. Deze mensen uit verschillende onderwijsinstellingen in Nederland gaan van de gebaande paden af en verkennen of deze conferentie interessant kan zijn voor een studiereis in 2020 en wat deze conferentie kan betekenen voor innovatie in en van het Nederlandse hoger onderwijs.

Wat is SXSW
South by Southwest, SXSW of South By in de volksmond, is een jaarlijks terugkerende conferentie over vernieuwing op het gebied van film, interactieve media, muziek en technologie. Het vindt midden maart plaats in Austin Texas en duurt 10 dagen. Naast een conferentie en festival zijn er meerdere beurzen. https://www.sxsw.com/.

De reis
De opzet van de reis naar SXSW is van 7 maart tot 13 maart 2019, ook afhankelijk van de gekozen reisdata. We bezoeken daarbinnen de conferentie 4 dagen.

In gezamenlijkheid wordt een hotel en vlucht gekozen. Kosten zijn voor de instelling.

Heb je interesse om aan te sluiten? Laat het voor de kerst nog weten via lieke.rensink@surfnet.nl.

 

Lire la suite Lire la suite

Op verkenning naar SXSW  Voir?

Ben jij altijd opzoek naar het nieuwste van het nieuwste? Ben je benieuwd naar what’s next op het gebied van technologie? Misschien is de conferentie SXSW 2019 iets voor jou!

Dompel je tijdens een bezoek aan SXSW onder in thema’s als Blockchain, AR, AI, Machine learning en laat je inspireren vanuit een breed scala aan sectoren waar de nieuwste technieken, innovaties en technologische trends worden besproken.

Een klein clubje vernieuwers uit het hoger onderwijs gaat op verkenning naar deze conferentie en ze zoeken nog meer reisgenoten. Deze mensen uit verschillende onderwijsinstellingen in Nederland gaan van de gebaande paden af en verkennen of deze conferentie interessant kan zijn voor een studiereis in 2020 en wat deze conferentie kan betekenen voor innovatie in en van het Nederlandse hoger onderwijs.

Wat is SXSW
South by Southwest, SXSW of South By in de volksmond, is een jaarlijks terugkerende conferentie over vernieuwing op het gebied van film, interactieve media, muziek en technologie. Het vindt midden maart plaats in Austin Texas en duurt 10 dagen. Naast een conferentie en festival zijn er meerdere beurzen. https://www.sxsw.com/.

De reis
De opzet van de reis naar SXSW is van 7 maart tot 13 maart 2019, ook afhankelijk van de gekozen reisdata. We bezoeken daarbinnen de conferentie 4 dagen.

In gezamenlijkheid wordt een hotel en vlucht gekozen. Kosten zijn voor de instelling.

Heb je interesse om aan te sluiten? Laat het voor de kerst nog weten via lieke.rensink@surfnet.nl.

 

Fermer Fermer

(19/01/2019 @ 23:34)

Stappenplan Kwaliteitsmodel voor open leermaterialen  Voir?

Wanneer je gebruikt maakt van open leermaterialen dan is het soms lastig in te schatten wat de kwaliteit van de gevonden materialen is. Ook je eigen gemaakte materiaal langs een maatstaf leggen kan je helpen inschatten of je materiaal van goede kwaliteit is om het open te publiceren. Het opstellen van een kwaliteitsmodel kan helpen het leermateriaal te beoordelen. Samen met verschillen experts uit het hoger onderwijs ontwikkelde SURF een stappenplan voor het opstellen, implementeren en onderhouden van een kwaliteitsmodel voor open leermaterialen.

Bekijk het stappenplan op:

openleermaterialen.surf.nl/kwaliteit/

Een kwaliteitsmodel voor open leermaterialen zorgt ervoor dat docenten meer vertrouwen krijgen in open leermaterialen. Het zorgt dat ze eigen materiaal kunnen beoordelen en het geeft houvast in de beoordeling van het materiaal van anderen. Een kwaliteitsmodel is een lijst van criteria waaraan leermateriaal moet voldoen om 'geschikt voor gebruik' te zijn. Binnen een onderwijsinstelling of een vakcommunity kun je ervoor kiezen om samen zo'n kwaliteitsmodel op te stellen, zodat het voor docenten makkelijker wordt om open leermaterialen te delen en hergebruiken. Naast het doorlopen van de stappen vind je achtergrondinformatie, bronnenlijst, best practices en voorbeelden van bestaande kwaliteitsmodellen.

Lire la suite Lire la suite

Stappenplan Kwaliteitsmodel voor open leermaterialen  Voir?

Wanneer je gebruikt maakt van open leermaterialen dan is het soms lastig in te schatten wat de kwaliteit van de gevonden materialen is. Ook je eigen gemaakte materiaal langs een maatstaf leggen kan je helpen inschatten of je materiaal van goede kwaliteit is om het open te publiceren. Het opstellen van een kwaliteitsmodel kan helpen het leermateriaal te beoordelen. Samen met verschillen experts uit het hoger onderwijs ontwikkelde SURF een stappenplan voor het opstellen, implementeren en onderhouden van een kwaliteitsmodel voor open leermaterialen.

Bekijk het stappenplan op:

openleermaterialen.surf.nl/kwaliteit/

Een kwaliteitsmodel voor open leermaterialen zorgt ervoor dat docenten meer vertrouwen krijgen in open leermaterialen. Het zorgt dat ze eigen materiaal kunnen beoordelen en het geeft houvast in de beoordeling van het materiaal van anderen. Een kwaliteitsmodel is een lijst van criteria waaraan leermateriaal moet voldoen om 'geschikt voor gebruik' te zijn. Binnen een onderwijsinstelling of een vakcommunity kun je ervoor kiezen om samen zo'n kwaliteitsmodel op te stellen, zodat het voor docenten makkelijker wordt om open leermaterialen te delen en hergebruiken. Naast het doorlopen van de stappen vind je achtergrondinformatie, bronnenlijst, best practices en voorbeelden van bestaande kwaliteitsmodellen.

Fermer Fermer

(19/01/2019 @ 23:34)

Vers van de pers: Instellingen experimenteren met learning analytics  Voir?

Meer inzicht in het onderwijsproces, gerichte feedback aan studenten en uiteindelijk verbetering van het onderwijs; dat wordt beoogd met learning analytics. De mogelijkheden zijn groot, maar hoe past een opleiding of docent ze succesvol toe? SURF voerde experimenten uit samen met 12 docenten van 6 instellingen en publiceert de geleerde lessen.

Lees de ervaringen

Lire la suite Lire la suite

Vers van de pers: Instellingen experimenteren met learning analytics  Voir?

Meer inzicht in het onderwijsproces, gerichte feedback aan studenten en uiteindelijk verbetering van het onderwijs; dat wordt beoogd met learning analytics. De mogelijkheden zijn groot, maar hoe past een opleiding of docent ze succesvol toe? SURF voerde experimenten uit samen met 12 docenten van 6 instellingen en publiceert de geleerde lessen.

Lees de ervaringen

Fermer Fermer

(19/01/2019 @ 23:34)

De toekomst overkomt ons niet  Voir?

De toekomst overkomt ons niet

Christien Bok

Van 28 oktober tot 3 november 2018 bezocht ik met zo’n 20 deelnemers uit Nederlandse hoger onderwijsinstellingen de 20eAnnual Conference van Educause in Denver. De studiereis levert behalve nieuwe inzichten vooral ook veel nieuwe contacten op. De sessies, of ze nu van goede of mindere kwaliteit waren, bieden de hele dag stof tot discussie en inspiratie voor de diverse groep. Van CIO, informatiemanager, bestuurder, beleidsadviseur, hoogleraar tot projectleider, van de NHL Stenden, Maastricht University, LUMC, Wageningen University, Universiteit Twente, Inholland, IHE Delft, HvA, Vereniging Hogescholen en SURF, juist de diversiteit zorgde voor een levendige discussie, uitwisseling en nieuwe ideeën.

De golven in de zee van onderwijsinnovatie gingen de afgelopen jaren tijdens deze conferentie van een pessimistisch doembeeld van ondergang van onderwijsinstellingen door digitalisering, via een herwonnen vertrouwen in de waarde van onderwijsinstellingen naar, dit jaar, het besef van de urgentie voor een goede strategie om de toekomst op een wenselijke manier mee vorm te geven. Marina Gorbis, directeur van het Institute for the Future, roept op tot het maken zo’n strategie, gericht op de komende 5 tot 10 jaar. Want, is haar overtuiging, we leven in een tijd van grote verandering. We komen van institutional production, en gaan over naar socialstructured creation. Wat voorheen in formele, hiërarchische structuren gebeurde, vindt nu plaats in losse, sociale structuren (denk bijvoorbeeld aan wikipedia). En dan geldt toch: innovate or die.  

20 jaar geleden was ICT in het hoger onderwijs misschien nog een noviteit, iets wat een enorme aantrekkingskracht uitoefende op een aantal enthousiaste pioniers, maar waar je je, als je dat wilde, ook helemaal niets van aan kon trekken. Dat is nu niet meer het geval. ICT verandert de manier waarop we leven en leren fundamenteel. Dat heeft impact op de manier waarop we ons onderwijs organiseren, hoe we ons onderwijs geven, en op de inhoud van ons onderwijs.

Technologie is, net als de drukpers van Gutenberg, een katalysator van grote veranderingen. Technologie zelf, zegt Michelle Dickinson, een aanstekelijke nano-technoloog van de University of Auckland, is niet per se disruptief. Apple zorgde ervoor dat je alleen je favoriete nummer van een album hoefde te kopen. En dankzij Uber weet je precies hoe lang je nog op je taxi moet wachten. Het wordt weliswaar makkelijk mogelijk door technologie, maar het is de klantgerichtheid wat de echte disruptie veroorzaakt. Marina Gorbis voegt daar nog de waarde van reputatie aan toe. Sinds we reputatiesystemen hebben (dit is een goede verkoper, koper, huurder, verhuurder, etc), doen we waar we vroeger voor gewaarschuwd werden: we stappen bij wildvreemden in de auto en verhuren aan wildvreemden ons huis.

Arbeidsmarkt

Die disruptie heeft een grote impact op de arbeidsmarkt. Jim Phelps van de University of Washington voorspelt dat in 2026, over 8 jaar dus, 41% van de Amerikanen zijn huidige baan kwijt is als hij of zij geen nieuwe vaardigheden aanleert. En dat gaat niet alleen over vrachtwagenchauffeurs die iets anders moeten als de zelfrijdende auto’s op grote schaal gaan rijden. Het geldt bijvoorbeeld ook voor IT-afdelingen van onderwijsinstellingen. 80% van de CIO’s denkt dat over 10 jaar de benodigde vaardigheden van hun medewerkers nauwelijks nog overeenkomen met die van vandaag. Zelfs een relatief kleine verandering als SAAS vragen om totaal nieuwe vaardigheden. De hele beroepsbevolking krijgt ermee te maken.

Alexis Ohanian, co-founder van Reddit, laat het in een simpel grafiekje zien: het aandeel routine-werk, cognitief en handarbeid, daalt, maar het niet-routine cognitieve en handwerk stijgt. En technologie is een belangrijke veroorzaker van de daling van routinewerk: dat kan worden geautomatiseerd. Alles wat je kunt automatiseren, moet je vooral doen, ik zit liever aan het strand, zegt John Whitmer van ACT laconiek. Maar het niet-routine werk zal niet door robots en Artificial Intelligence worden overgenomen, is de overtuiging. Denk bijvoorbeeld maar niet dat een robot ooit het werk van een kapper over zal nemen, relativeert Ohanian, een robot kan nooit haarverzorger en psycholoog in een zijn. Misschien horen we het allemaal wat onbewogen aan omdat de deelnemers aan deze conferentie zonder uitzondering niet-routine banen hebben, en we deze ontwikkeling niet aan den lijve ondervinden.

Maar of de automatisering en robotisering van routinewerk nu als positief of als bedreigend wordt ervaren – en die bedreiging is voor veel werknemers gewoon reëel – het onderwijs zal zich moeten aanpassen aan de nieuwe eisen van de arbeidsmarkt. Je kan wel rechten gaan studeren, maar de helft van de banen gaat in die sector verdwijnen door systemen. En wat gebeurt er met de artsen, als er nu al systemen bestaan die veel beter diagnosen kunnen stellen dan mensen? Samenwerken, communiceren, creativiteit, relatiemanagement, dat zijn de vaardigheden die bij niet-routinewerk horen. Maar hoe verwerf je die kwaliteiten? Het is niet reëel dat werknemers tijdens hun loopbaan nog eens vier jaar gaan studeren. Het hoger onderwijs moet dus alternatieven bieden. Niet op de lange termijn, maar in de nabije toekomst. Maar daar is het onderwijs bij lange na nog niet klaar voor. En daarom is het zo belangrijk dat we een strategie vormen, en de toekomst mee vormgeven.

Microcredentialing

We moeten bijvoorbeeld nog heel wat doen aan de manier waarop we het onderwijs aanbieden. Microcredentialing is een onderwerp dat door het hele congres heen waart. Microcredentialing is het waarderen van kleine onderwijseenheden, bijvoorbeeld clusters van cursussen, van afzonderlijke cursussen, maar ook van korte trainingen. Dat kan een grote rol spelen in het voorzien van de behoeften van werknemers en de arbeidsmarkt. Marina Gorbis, directeur van het Institute for the future, laat een geestig filmpje zien over microcredentialing, dat bedoeld is om een discussie over het onderwerp op gang te brengen. Het levert aan mijn tafel veel verschrikte gezichten op, dit kán toch helemaal niet?! We hebben toch niet voor niets uitgebalanceerde onderwijsprogramma’s samengesteld? En alleen een traditioneel diploma van een onderwijsinstelling is toch waardevast? Microcredentialing lijkt een belangrijk breekijzer voor flexibilisering van het onderwijs, en het meer maatwerk leveren voor de uiteenlopende wensen van studenten. Maar om dat te realiseren moet er nog veel gebeuren. In Nederland experimenteren universiteiten en hogescholen samen met SURF al met microcredentialing.

Onderwijslogistiek

De administratie van het onderwijs is nu totaal nog niet ingericht op inschrijvingen voor losse cursussen. Jim Phelps van de University of Washington roept op: ga standaardiseren! De flexibiliteit die bijvoorbeeld microcredentialing biedt is zonder standaardisatie niet te organiseren, en het is bovendien ook veel te duur om niet te standaardiseren. En leer van de industrie. KLM heeft geen verschillende apps voor het kopen van een ticket, inchecken en het volgen van je bagage. Maar het onderwijs stuurt vanuit alle silo’s brieven naar studenten. Gebruik technologie niet om je oude manier van werken te automatiseren, maar ga totaal anders denken. Opvallend genoeg heb ik los van deze oproep geen voorbeelden gevonden van sessies over het innoveren van de onderwijslogistiek. Ik heb ook nog geen Engelse benaming voor onderwijslogistiek gevonden.

Blended Onderwijs

We moeten onderwijs anders aan gaan bieden. En dat kan al. Leer studenten lassen met Virtual Reality. Het biedt ze de mogelijkheid om zo lang als ze zelf willen te oefenen, in plaats van 10 minuten tijdens een practicum. Ook in de geneeskunde zijn er talloze voorbeelden van fantastische Virtual Reality toepassingen die het leren levensecht maken, bijvoorbeeld door na een auto-ongeluk een diagnose te moeten stellen en het slachtoffer te behandelen, of bij een operatie te zijn, waar nu in een operatiezaal maximaal twee studenten achteraan mogen staan en beslist niet in de weg mogen lopen.

Digitale content

Er zijn verschillende initiatieven om digitale content onder gunstige voorwaarden ter beschikking te stellen aan studenten. Tijdens ons bezoek aan de Colorado State University vertelt Mike Palmquist hoe verschillende universiteiten dat binnen het samenwerkingsverband UNIZIN aanpakken. Ze combineren open content met gelicenceerde content. De voordelen blijken groot: als studenten vanaf het begin van een cursus beschikken over het benodigde lesmateriaal, zijn ze beter betrokken en halen ze betere resultaten. Belangrijk zijn goede afspraken met uitgevers over bijvoorbeeld privacy en het verzamelen van data van studenten. En de integratie in de leeromgeving van de student, zodat hij of zij alles op een plek vindt.

Begeleiding van studenten

En we moeten onze studenten anders en beter begeleiden. Ze zijn gewend overal 24/7 over te kunnen beschikken, en dat willen ze ook met onderwijs. Ze willen leren kunnen inpassen in werk en leven. Dat betekent dat we studenten ook op een andere manier moeten begeleiden. En dat kunnen we niet zomaar organiseren. Michelle Dickinson is er duidelijk in: ik wil helemaal niet 24 uur per dag beschikbaar zijn voor mijn studenten, die dat inmiddels wel van mij verwachten. Vervang me voor dat deel maar voor een robot.

Artificial Intelligence

Je kon dit jaar met gemak de hele dag door voor sessies over Artificial Intelligence kiezen. De sessies die ik heb bijgewoond zijn van wisselende kwaliteit en nog erg oriënterend van aard. Wat is AI eigenlijk? Wat zou er mee kunnen, en wat zou dat betekenen? De sessies geven wat eerste antwoorden: AI maakt het mogelijk hele specifieke taken best heel goed te automatiseren, zoals bijvoorbeeld een concept voor een tekstboek samenstellen op basis van wikipedia en andere bronnen, of het nakijken van tentamens. AI is er niet om mensen te vervangen, maar juist om meer menselijk te zijn, creatiever, meer engaging, en de conversatie en het contact te verdiepen.

Er is een groot verschil tussen de experimenten met AI die binnen instellingen worden uitgevoerd en het tempo dat de markt maakt. Pearson presenteerde bijvoorbeeld Revel, een product in ontwikkeling dat gebruik maakt van Watson van IBM. Met Revel komt Pearson deels tegemoet aan de oproep van Michelle Dickinson. Studenten hebben in hun tekstboeken de beschikking over een virtuele tutor, die ze vragen stelt over de secties die ze hebben bestudeerd. Het systeem monitort de mastering, en past de vragen aan aan het kennisniveau van de student. De student die vertelt over zijn ervaringen is vooral positief over het feit dat hij deze virtuele tutor altijd tot zijn beschikking heeft, ’s avonds, ’s nachts, op momenten dat hij er behoefte aan heeft. Hij zou liever naar zijn docent gaan, maar dat kan nu eenmaal niet altijd. Revel moet getraind worden voor elk vakgebied, en de virtuele tutor moet worden voorbereid op vragen van studenten als: wil je met me trouwen, maar studenten zijn enthousiast.

Learning Analytics

Een onderwerp dat de hypestatus voorbij is, is het gebruik van data. Een aantal jaar geleden bezochten bezorgde mensen de explorerende sessies over learning analytics, vooral bang dat het de rol van de docent overbodig zou maken. Die vrees lijkt er niet meer te zijn. Learning analytics zijn er om de docent zijn werk beter te laten doen. Er gebeurt al ontzettend veel op dit gebied, met soms geen, soms een beetje, en soms heel veel aandacht voor de privacy van de student, en vragen over de ethische aspecten. Wat ook wisselend is in de presentaties, is het doel van learning analytics, is het vooral beschrijvend (wat gebeurde er?), diagnostisch (waarom gebeurde het?), voorspellend (wat gaat er gebeuren?) of voorschrijvend (hoe zorgen we dat het gebeurt?). Duidelijk is wel dat de complexiteit neemt toe van beschrijvend naar voorschrijvend, maar ik mis nog een heldere visie, wat wil ik en waarom?

Ook in sessies over Learning Analytics komt AI om de hoek kijken, hoewel het minder transparant is, lijkt het meer accuraat gegevens te kunnen interpreteren uit grote datasets dan traditionele statistiek. Ook hierbij wordt weer benadrukt dat het niet gaat om de vervanging van menselijke beslissingen, maar om het verbeteren daarvan. En vooral wat betreft de waarde van voorspellende en voorschrijvende analyses is men – terecht naar mijn mening – nog voorzichting. Analyses kunnen in een bepaalde context uitstekend werken, maar het is niet waarschijnlijk dat er een killer algoritme wordt ontwikkeld dat in iedere context werkt. En: algoritmen worden door mensen met een bias geschreven, en daarmee hebben die algoritmen ook een bias. Voor zover ik het kan overzien, hinkt men nog wat tussen de benen “hoe meer data we verzamelen hoe beter” en “welke specifieke dataset heb ik nodig voor het beantwoorden van mijn specifieke vraag”. Maar dat het allang niet meer over exploreren en experimenteren gaat, is wel duidelijk. Dat blijkt ook wel uit de conclusies dat je goed moet weten waarom je het wilt gebruiken en wat je er mee wilt. Want visie komt over het algemeen na het experimenteren.

Leer programmeren!

Wat een onmisbaar onderdeel van toekomstvast, inclusief onderwijs is, houdt Alexis Ohanian van Reddit ons voor, dat iedere student moet leren programmeren. Je hoeft je laptop nog maar te openen om de wereld te veranderen als je de basis van programmeren beheerst. Vooral jonge blanke mannen starten succesvolle tech-bedrijven. De ongelijkheid wordt alleen maar groter, iedereen moet de kans krijgen om te participeren in de mogelijkheden die technologie ons biedt. Hij noemt mooie voorbeelden gericht op programmeer-skills, zoals Make School, een college in San Francisco opgericht door grote tech-bedrijven, en de Code Academy, maar roept vooral ook het onderwijs op om programmeren op te nemen in het curriculum. Daarmee sluit hij aan bij de hartekreet van docent Feliene Hermans, die in 2017 de SURF Onderwijsawards won: leer iedereen programmeren, en begin daar zo vroeg mogelijk mee.

Samenwerken voor schaalbaarheid

Tijdens alle sessies, en ook tijdens ons bezoek aan Colorado State University, komt de kracht en de noodzaak van samenwerking naar voren. Met te weinig massa is schaalbaarheid onhaalbaar, en zonder schaalbaarheid geen impact. Zo realiseert het samenwerkingsverband Unizin inkoopkracht, ontwikkelkracht, denkkracht en een sterke onderhandelingspositie. Niet alleen om de laagste prijs te bedingen, maar vooral om ervoor te zorgen dat hun leeromgeving voldoet aan hun wensen en eisen. Daar waar schaal bereikt wordt, zie je echte resultaten. 

Voor succesvolle samenwerking is een gemeenschappelijke visie nodig. De oproep van Marina Gorbis tot het formuleren van een strategie zou ik daarom willen opvatten als een oproep voor een strategie voor het Nederlands hoger onderwijs. We kunnen grote uitdagingen als een flexibeler onderwijsaanbod dat beter aansluit op de arbeidsmarkt alleen aangaan als we daarin samen optrekken. Ik ben ervan overtuigd dat het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT van SURF, VSNU en Vereniging Hogescholen een enorme impuls kan geven aan het zetten van grote stappen op het gebied van alle uitdagingen die tijdens deze conferentie aan de orde zijn gekomen. Door daarin te willen samenwerken, zeggen onderwijsinstellingen: de toekomst overkomt ons niet, we hebben zelf een rol in hoe de toekomst er uit gaat zien. De disruptie komt niet, ook niet in het onderwijs, van technologie, maar van wat we anders doen, en technologie helpt om dat makkelijk mogelijk te maken. 

 

Lire la suite Lire la suite

De toekomst overkomt ons niet  Voir?

De toekomst overkomt ons niet

Christien Bok

Van 28 oktober tot 3 november 2018 bezocht ik met zo’n 20 deelnemers uit Nederlandse hoger onderwijsinstellingen de 20eAnnual Conference van Educause in Denver. De studiereis levert behalve nieuwe inzichten vooral ook veel nieuwe contacten op. De sessies, of ze nu van goede of mindere kwaliteit waren, bieden de hele dag stof tot discussie en inspiratie voor de diverse groep. Van CIO, informatiemanager, bestuurder, beleidsadviseur, hoogleraar tot projectleider, van de NHL Stenden, Maastricht University, LUMC, Wageningen University, Universiteit Twente, Inholland, IHE Delft, HvA, Vereniging Hogescholen en SURF, juist de diversiteit zorgde voor een levendige discussie, uitwisseling en nieuwe ideeën.

De golven in de zee van onderwijsinnovatie gingen de afgelopen jaren tijdens deze conferentie van een pessimistisch doembeeld van ondergang van onderwijsinstellingen door digitalisering, via een herwonnen vertrouwen in de waarde van onderwijsinstellingen naar, dit jaar, het besef van de urgentie voor een goede strategie om de toekomst op een wenselijke manier mee vorm te geven. Marina Gorbis, directeur van het Institute for the Future, roept op tot het maken zo’n strategie, gericht op de komende 5 tot 10 jaar. Want, is haar overtuiging, we leven in een tijd van grote verandering. We komen van institutional production, en gaan over naar socialstructured creation. Wat voorheen in formele, hiërarchische structuren gebeurde, vindt nu plaats in losse, sociale structuren (denk bijvoorbeeld aan wikipedia). En dan geldt toch: innovate or die.  

20 jaar geleden was ICT in het hoger onderwijs misschien nog een noviteit, iets wat een enorme aantrekkingskracht uitoefende op een aantal enthousiaste pioniers, maar waar je je, als je dat wilde, ook helemaal niets van aan kon trekken. Dat is nu niet meer het geval. ICT verandert de manier waarop we leven en leren fundamenteel. Dat heeft impact op de manier waarop we ons onderwijs organiseren, hoe we ons onderwijs geven, en op de inhoud van ons onderwijs.

Technologie is, net als de drukpers van Gutenberg, een katalysator van grote veranderingen. Technologie zelf, zegt Michelle Dickinson, een aanstekelijke nano-technoloog van de University of Auckland, is niet per se disruptief. Apple zorgde ervoor dat je alleen je favoriete nummer van een album hoefde te kopen. En dankzij Uber weet je precies hoe lang je nog op je taxi moet wachten. Het wordt weliswaar makkelijk mogelijk door technologie, maar het is de klantgerichtheid wat de echte disruptie veroorzaakt. Marina Gorbis voegt daar nog de waarde van reputatie aan toe. Sinds we reputatiesystemen hebben (dit is een goede verkoper, koper, huurder, verhuurder, etc), doen we waar we vroeger voor gewaarschuwd werden: we stappen bij wildvreemden in de auto en verhuren aan wildvreemden ons huis.

Arbeidsmarkt

Die disruptie heeft een grote impact op de arbeidsmarkt. Jim Phelps van de University of Washington voorspelt dat in 2026, over 8 jaar dus, 41% van de Amerikanen zijn huidige baan kwijt is als hij of zij geen nieuwe vaardigheden aanleert. En dat gaat niet alleen over vrachtwagenchauffeurs die iets anders moeten als de zelfrijdende auto’s op grote schaal gaan rijden. Het geldt bijvoorbeeld ook voor IT-afdelingen van onderwijsinstellingen. 80% van de CIO’s denkt dat over 10 jaar de benodigde vaardigheden van hun medewerkers nauwelijks nog overeenkomen met die van vandaag. Zelfs een relatief kleine verandering als SAAS vragen om totaal nieuwe vaardigheden. De hele beroepsbevolking krijgt ermee te maken.

Alexis Ohanian, co-founder van Reddit, laat het in een simpel grafiekje zien: het aandeel routine-werk, cognitief en handarbeid, daalt, maar het niet-routine cognitieve en handwerk stijgt. En technologie is een belangrijke veroorzaker van de daling van routinewerk: dat kan worden geautomatiseerd. Alles wat je kunt automatiseren, moet je vooral doen, ik zit liever aan het strand, zegt John Whitmer van ACT laconiek. Maar het niet-routine werk zal niet door robots en Artificial Intelligence worden overgenomen, is de overtuiging. Denk bijvoorbeeld maar niet dat een robot ooit het werk van een kapper over zal nemen, relativeert Ohanian, een robot kan nooit haarverzorger en psycholoog in een zijn. Misschien horen we het allemaal wat onbewogen aan omdat de deelnemers aan deze conferentie zonder uitzondering niet-routine banen hebben, en we deze ontwikkeling niet aan den lijve ondervinden.

Maar of de automatisering en robotisering van routinewerk nu als positief of als bedreigend wordt ervaren – en die bedreiging is voor veel werknemers gewoon reëel – het onderwijs zal zich moeten aanpassen aan de nieuwe eisen van de arbeidsmarkt. Je kan wel rechten gaan studeren, maar de helft van de banen gaat in die sector verdwijnen door systemen. En wat gebeurt er met de artsen, als er nu al systemen bestaan die veel beter diagnosen kunnen stellen dan mensen? Samenwerken, communiceren, creativiteit, relatiemanagement, dat zijn de vaardigheden die bij niet-routinewerk horen. Maar hoe verwerf je die kwaliteiten? Het is niet reëel dat werknemers tijdens hun loopbaan nog eens vier jaar gaan studeren. Het hoger onderwijs moet dus alternatieven bieden. Niet op de lange termijn, maar in de nabije toekomst. Maar daar is het onderwijs bij lange na nog niet klaar voor. En daarom is het zo belangrijk dat we een strategie vormen, en de toekomst mee vormgeven.

Microcredentialing

We moeten bijvoorbeeld nog heel wat doen aan de manier waarop we het onderwijs aanbieden. Microcredentialing is een onderwerp dat door het hele congres heen waart. Microcredentialing is het waarderen van kleine onderwijseenheden, bijvoorbeeld clusters van cursussen, van afzonderlijke cursussen, maar ook van korte trainingen. Dat kan een grote rol spelen in het voorzien van de behoeften van werknemers en de arbeidsmarkt. Marina Gorbis, directeur van het Institute for the future, laat een geestig filmpje zien over microcredentialing, dat bedoeld is om een discussie over het onderwerp op gang te brengen. Het levert aan mijn tafel veel verschrikte gezichten op, dit kán toch helemaal niet?! We hebben toch niet voor niets uitgebalanceerde onderwijsprogramma’s samengesteld? En alleen een traditioneel diploma van een onderwijsinstelling is toch waardevast? Microcredentialing lijkt een belangrijk breekijzer voor flexibilisering van het onderwijs, en het meer maatwerk leveren voor de uiteenlopende wensen van studenten. Maar om dat te realiseren moet er nog veel gebeuren. In Nederland experimenteren universiteiten en hogescholen samen met SURF al met microcredentialing.

Onderwijslogistiek

De administratie van het onderwijs is nu totaal nog niet ingericht op inschrijvingen voor losse cursussen. Jim Phelps van de University of Washington roept op: ga standaardiseren! De flexibiliteit die bijvoorbeeld microcredentialing biedt is zonder standaardisatie niet te organiseren, en het is bovendien ook veel te duur om niet te standaardiseren. En leer van de industrie. KLM heeft geen verschillende apps voor het kopen van een ticket, inchecken en het volgen van je bagage. Maar het onderwijs stuurt vanuit alle silo’s brieven naar studenten. Gebruik technologie niet om je oude manier van werken te automatiseren, maar ga totaal anders denken. Opvallend genoeg heb ik los van deze oproep geen voorbeelden gevonden van sessies over het innoveren van de onderwijslogistiek. Ik heb ook nog geen Engelse benaming voor onderwijslogistiek gevonden.

Blended Onderwijs

We moeten onderwijs anders aan gaan bieden. En dat kan al. Leer studenten lassen met Virtual Reality. Het biedt ze de mogelijkheid om zo lang als ze zelf willen te oefenen, in plaats van 10 minuten tijdens een practicum. Ook in de geneeskunde zijn er talloze voorbeelden van fantastische Virtual Reality toepassingen die het leren levensecht maken, bijvoorbeeld door na een auto-ongeluk een diagnose te moeten stellen en het slachtoffer te behandelen, of bij een operatie te zijn, waar nu in een operatiezaal maximaal twee studenten achteraan mogen staan en beslist niet in de weg mogen lopen.

Digitale content

Er zijn verschillende initiatieven om digitale content onder gunstige voorwaarden ter beschikking te stellen aan studenten. Tijdens ons bezoek aan de Colorado State University vertelt Mike Palmquist hoe verschillende universiteiten dat binnen het samenwerkingsverband UNIZIN aanpakken. Ze combineren open content met gelicenceerde content. De voordelen blijken groot: als studenten vanaf het begin van een cursus beschikken over het benodigde lesmateriaal, zijn ze beter betrokken en halen ze betere resultaten. Belangrijk zijn goede afspraken met uitgevers over bijvoorbeeld privacy en het verzamelen van data van studenten. En de integratie in de leeromgeving van de student, zodat hij of zij alles op een plek vindt.

Begeleiding van studenten

En we moeten onze studenten anders en beter begeleiden. Ze zijn gewend overal 24/7 over te kunnen beschikken, en dat willen ze ook met onderwijs. Ze willen leren kunnen inpassen in werk en leven. Dat betekent dat we studenten ook op een andere manier moeten begeleiden. En dat kunnen we niet zomaar organiseren. Michelle Dickinson is er duidelijk in: ik wil helemaal niet 24 uur per dag beschikbaar zijn voor mijn studenten, die dat inmiddels wel van mij verwachten. Vervang me voor dat deel maar voor een robot.

Artificial Intelligence

Je kon dit jaar met gemak de hele dag door voor sessies over Artificial Intelligence kiezen. De sessies die ik heb bijgewoond zijn van wisselende kwaliteit en nog erg oriënterend van aard. Wat is AI eigenlijk? Wat zou er mee kunnen, en wat zou dat betekenen? De sessies geven wat eerste antwoorden: AI maakt het mogelijk hele specifieke taken best heel goed te automatiseren, zoals bijvoorbeeld een concept voor een tekstboek samenstellen op basis van wikipedia en andere bronnen, of het nakijken van tentamens. AI is er niet om mensen te vervangen, maar juist om meer menselijk te zijn, creatiever, meer engaging, en de conversatie en het contact te verdiepen.

Er is een groot verschil tussen de experimenten met AI die binnen instellingen worden uitgevoerd en het tempo dat de markt maakt. Pearson presenteerde bijvoorbeeld Revel, een product in ontwikkeling dat gebruik maakt van Watson van IBM. Met Revel komt Pearson deels tegemoet aan de oproep van Michelle Dickinson. Studenten hebben in hun tekstboeken de beschikking over een virtuele tutor, die ze vragen stelt over de secties die ze hebben bestudeerd. Het systeem monitort de mastering, en past de vragen aan aan het kennisniveau van de student. De student die vertelt over zijn ervaringen is vooral positief over het feit dat hij deze virtuele tutor altijd tot zijn beschikking heeft, ’s avonds, ’s nachts, op momenten dat hij er behoefte aan heeft. Hij zou liever naar zijn docent gaan, maar dat kan nu eenmaal niet altijd. Revel moet getraind worden voor elk vakgebied, en de virtuele tutor moet worden voorbereid op vragen van studenten als: wil je met me trouwen, maar studenten zijn enthousiast.

Learning Analytics

Een onderwerp dat de hypestatus voorbij is, is het gebruik van data. Een aantal jaar geleden bezochten bezorgde mensen de explorerende sessies over learning analytics, vooral bang dat het de rol van de docent overbodig zou maken. Die vrees lijkt er niet meer te zijn. Learning analytics zijn er om de docent zijn werk beter te laten doen. Er gebeurt al ontzettend veel op dit gebied, met soms geen, soms een beetje, en soms heel veel aandacht voor de privacy van de student, en vragen over de ethische aspecten. Wat ook wisselend is in de presentaties, is het doel van learning analytics, is het vooral beschrijvend (wat gebeurde er?), diagnostisch (waarom gebeurde het?), voorspellend (wat gaat er gebeuren?) of voorschrijvend (hoe zorgen we dat het gebeurt?). Duidelijk is wel dat de complexiteit neemt toe van beschrijvend naar voorschrijvend, maar ik mis nog een heldere visie, wat wil ik en waarom?

Ook in sessies over Learning Analytics komt AI om de hoek kijken, hoewel het minder transparant is, lijkt het meer accuraat gegevens te kunnen interpreteren uit grote datasets dan traditionele statistiek. Ook hierbij wordt weer benadrukt dat het niet gaat om de vervanging van menselijke beslissingen, maar om het verbeteren daarvan. En vooral wat betreft de waarde van voorspellende en voorschrijvende analyses is men – terecht naar mijn mening – nog voorzichting. Analyses kunnen in een bepaalde context uitstekend werken, maar het is niet waarschijnlijk dat er een killer algoritme wordt ontwikkeld dat in iedere context werkt. En: algoritmen worden door mensen met een bias geschreven, en daarmee hebben die algoritmen ook een bias. Voor zover ik het kan overzien, hinkt men nog wat tussen de benen “hoe meer data we verzamelen hoe beter” en “welke specifieke dataset heb ik nodig voor het beantwoorden van mijn specifieke vraag”. Maar dat het allang niet meer over exploreren en experimenteren gaat, is wel duidelijk. Dat blijkt ook wel uit de conclusies dat je goed moet weten waarom je het wilt gebruiken en wat je er mee wilt. Want visie komt over het algemeen na het experimenteren.

Leer programmeren!

Wat een onmisbaar onderdeel van toekomstvast, inclusief onderwijs is, houdt Alexis Ohanian van Reddit ons voor, dat iedere student moet leren programmeren. Je hoeft je laptop nog maar te openen om de wereld te veranderen als je de basis van programmeren beheerst. Vooral jonge blanke mannen starten succesvolle tech-bedrijven. De ongelijkheid wordt alleen maar groter, iedereen moet de kans krijgen om te participeren in de mogelijkheden die technologie ons biedt. Hij noemt mooie voorbeelden gericht op programmeer-skills, zoals Make School, een college in San Francisco opgericht door grote tech-bedrijven, en de Code Academy, maar roept vooral ook het onderwijs op om programmeren op te nemen in het curriculum. Daarmee sluit hij aan bij de hartekreet van docent Feliene Hermans, die in 2017 de SURF Onderwijsawards won: leer iedereen programmeren, en begin daar zo vroeg mogelijk mee.

Samenwerken voor schaalbaarheid

Tijdens alle sessies, en ook tijdens ons bezoek aan Colorado State University, komt de kracht en de noodzaak van samenwerking naar voren. Met te weinig massa is schaalbaarheid onhaalbaar, en zonder schaalbaarheid geen impact. Zo realiseert het samenwerkingsverband Unizin inkoopkracht, ontwikkelkracht, denkkracht en een sterke onderhandelingspositie. Niet alleen om de laagste prijs te bedingen, maar vooral om ervoor te zorgen dat hun leeromgeving voldoet aan hun wensen en eisen. Daar waar schaal bereikt wordt, zie je echte resultaten. 

Voor succesvolle samenwerking is een gemeenschappelijke visie nodig. De oproep van Marina Gorbis tot het formuleren van een strategie zou ik daarom willen opvatten als een oproep voor een strategie voor het Nederlands hoger onderwijs. We kunnen grote uitdagingen als een flexibeler onderwijsaanbod dat beter aansluit op de arbeidsmarkt alleen aangaan als we daarin samen optrekken. Ik ben ervan overtuigd dat het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT van SURF, VSNU en Vereniging Hogescholen een enorme impuls kan geven aan het zetten van grote stappen op het gebied van alle uitdagingen die tijdens deze conferentie aan de orde zijn gekomen. Door daarin te willen samenwerken, zeggen onderwijsinstellingen: de toekomst overkomt ons niet, we hebben zelf een rol in hoe de toekomst er uit gaat zien. De disruptie komt niet, ook niet in het onderwijs, van technologie, maar van wat we anders doen, en technologie helpt om dat makkelijk mogelijk te maken. 

 

Fermer Fermer

(19/01/2019 @ 23:34)

Reporting back from the LSAC 2018 hackathon.  Voir?

 

The LSAC 2018 hackathon attacking Learning Analytic research questions took place in Amsterdam on October 24th and 25th as a post workshop of the LSAC2018 conference. The theme of the conference was ‘Deploying Artificial Intelligence to Improve Learning while Ensuring Privacy’. Three teams worked on emerging issues in the field.

We addressed Four themes:

 1. Multimodal Exercise
 2. Hacking the hackaton
 3. Authentic Tasks from 10000 monsterboard advertisments
 4. A Risk Mitigation dashboard for Learning Analytics

Each time we help organize a hackathon on the subject of Learning Analytics we the organiser’s try to add an additional optimisation. In this hackathon we added a message to the GitHub evidence hub trying to make it easier for the next hackathon to build on top of previous hackathons. We also added an evening dinner which enabled a lot of ad-hoc sharing of ideas.

In the past I have been involved in a considerable number of successful hackathons, however, we have not always planned for success. We were looking for a strategy to amplify the value of the productive efforts. Interconnection and consistency are the obvious and fruitful strategies.

This GitHub location is the evidence hub for the LSAC 2018 hackathon. A two-day event for hacking anonymous Educational data and infrastructure for the benefit of the lifelong learner.

For information on a series of interrelated hackathons please visit the website. Note that currently a hackathon is planned for both LAK19 and for LSAC2019 which will be held in Nance in France.

If you wish to plan your own event. You are more than welcome to make contact and compare notes (a.m.berg AT uva.nl)

The Agenda was:

The hackathon isn’t a conventional academic workshop. New ideas are still encouraged and very welcome on the day. One key difference to a normal workshop is that we expect to produce outputs during the workshop, as well as having inputs at the start of the hackathon. Hackathon attendees can get themselves added to the Participants Team to get write access. 

Structure of the Repository

We followed the practice of previous hackathons, taking care to organise and preserve the outputs from the hackathon in GitHub. This repository has been set up for the 2018 hackathon; this included:

 • Initial contributions of lightning talks or position papers, etc
 • Either access arrangements for hackathon data, or the data itself
 • Notes, diagrams, etc. created by the working groups
 • Code developed during the hackathon

Directories in Github and their meaning:

 1. slides/ - copies of slide decks used in the introductory part of the Hackathon.
 2. technical_docs/ - documentation etc for the technical infrastructure.
 3. groups/ - a place where each working group can deposit outputs of any kind, from photographs of flipcharts to working code.

Copyright

The default outbound software license for the evidence stored in this Github repository is the Apache License, Version 2.0. In the absence of an explicit licensing declaration, software evidence is implicitly licensed under the Apache License, Version 2.0. More specific information about the Apache License is available in the Apache License and Distribution FAQ.

Message: LSAC 2018 Hackathon

This is the message the event passes on to the next event.

Event

We addressed Four themes:

 1. Multimodal Exercise
 2. Hacking the hackaton
 3. Authentic Tasks from 10000 monsterboard advertisments
 4. A Risk Mitigation dashboard for Learning Analytics

Multimodal

An experiment around neural networks to classify successful and unsuccessful CPR training events took place. Neural networks are a natural match to the problem space.

Hacking the hackathon

We concluded that we should provide more opportunities for student participation. There is an on-going debate around how to provide a motivating reward system.

Authentic tasks

The review was merged with the SURF activity around their next generation experimental National infrastructure

Initial Presentation and Lessons learned

 1. In the following hackathon consider looking at common design patterns across national infrastructures

Risk Mitigation

The dashboard took shape, however much work is required. Consider taking further:

 1. Increasing the number and detail of the risks
 2. Ranking the risks
 3. Review inter ranker reliability
 4. Generate a top ten list
 5. Publish to a fixed URL
 6. Look at Authority, ownership, and sponsorship.
 7. Writing help material to define the process and how to edit the dashboard.
 8. Cleanup the initial version of the dashboard. Make workable

All in all, an enjoyable and productive and soon to be interconnected event.

Well done participants.  

Until the next time.

Lire la suite Lire la suite

Reporting back from the LSAC 2018 hackathon.  Voir?

 

The LSAC 2018 hackathon attacking Learning Analytic research questions took place in Amsterdam on October 24th and 25th as a post workshop of the LSAC2018 conference. The theme of the conference was ‘Deploying Artificial Intelligence to Improve Learning while Ensuring Privacy’. Three teams worked on emerging issues in the field.

We addressed Four themes:

 1. Multimodal Exercise
 2. Hacking the hackaton
 3. Authentic Tasks from 10000 monsterboard advertisments
 4. A Risk Mitigation dashboard for Learning Analytics

Each time we help organize a hackathon on the subject of Learning Analytics we the organiser’s try to add an additional optimisation. In this hackathon we added a message to the GitHub evidence hub trying to make it easier for the next hackathon to build on top of previous hackathons. We also added an evening dinner which enabled a lot of ad-hoc sharing of ideas.

In the past I have been involved in a considerable number of successful hackathons, however, we have not always planned for success. We were looking for a strategy to amplify the value of the productive efforts. Interconnection and consistency are the obvious and fruitful strategies.

This GitHub location is the evidence hub for the LSAC 2018 hackathon. A two-day event for hacking anonymous Educational data and infrastructure for the benefit of the lifelong learner.

For information on a series of interrelated hackathons please visit the website. Note that currently a hackathon is planned for both LAK19 and for LSAC2019 which will be held in Nance in France.

If you wish to plan your own event. You are more than welcome to make contact and compare notes (a.m.berg AT uva.nl)

The Agenda was:

The hackathon isn’t a conventional academic workshop. New ideas are still encouraged and very welcome on the day. One key difference to a normal workshop is that we expect to produce outputs during the workshop, as well as having inputs at the start of the hackathon. Hackathon attendees can get themselves added to the Participants Team to get write access. 

Structure of the Repository

We followed the practice of previous hackathons, taking care to organise and preserve the outputs from the hackathon in GitHub. This repository has been set up for the 2018 hackathon; this included:

 • Initial contributions of lightning talks or position papers, etc
 • Either access arrangements for hackathon data, or the data itself
 • Notes, diagrams, etc. created by the working groups
 • Code developed during the hackathon

Directories in Github and their meaning:

 1. slides/ - copies of slide decks used in the introductory part of the Hackathon.
 2. technical_docs/ - documentation etc for the technical infrastructure.
 3. groups/ - a place where each working group can deposit outputs of any kind, from photographs of flipcharts to working code.

Copyright

The default outbound software license for the evidence stored in this Github repository is the Apache License, Version 2.0. In the absence of an explicit licensing declaration, software evidence is implicitly licensed under the Apache License, Version 2.0. More specific information about the Apache License is available in the Apache License and Distribution FAQ.

Message: LSAC 2018 Hackathon

This is the message the event passes on to the next event.

Event

We addressed Four themes:

 1. Multimodal Exercise
 2. Hacking the hackaton
 3. Authentic Tasks from 10000 monsterboard advertisments
 4. A Risk Mitigation dashboard for Learning Analytics

Multimodal

An experiment around neural networks to classify successful and unsuccessful CPR training events took place. Neural networks are a natural match to the problem space.

Hacking the hackathon

We concluded that we should provide more opportunities for student participation. There is an on-going debate around how to provide a motivating reward system.

Authentic tasks

The review was merged with the SURF activity around their next generation experimental National infrastructure

Initial Presentation and Lessons learned

 1. In the following hackathon consider looking at common design patterns across national infrastructures

Risk Mitigation

The dashboard took shape, however much work is required. Consider taking further:

 1. Increasing the number and detail of the risks
 2. Ranking the risks
 3. Review inter ranker reliability
 4. Generate a top ten list
 5. Publish to a fixed URL
 6. Look at Authority, ownership, and sponsorship.
 7. Writing help material to define the process and how to edit the dashboard.
 8. Cleanup the initial version of the dashboard. Make workable

All in all, an enjoyable and productive and soon to be interconnected event.

Well done participants.  

Until the next time.

Fermer Fermer

(19/01/2019 @ 23:34)

5th LAK Hackathon - An interlinked hackathon benefiting the field by addressing emerging issues.  Voir?

An interlinked hackathon benefiting the field by addressing emerging issues.

Dear Reader,

Please consider involving yourself in the 5th LAK hackathon which will be held as a preconference workshop for 2 days before the main Learning Analytics conference in Arizona Texas in early March.

The event is one of a set of interlinked events where emerging issues or research questions relevant to the field are reviewed by many eyes and stakeholders. The event is linked to previous issues from LAK15, LAK16 & LAK17, LAK18, LSAC 2018 hackathons and will feed into the LSAC2019 hackathon in Nance France.

I will report back in a second blog the findings from the LSAC2018 hackathon

Please consider submitting your questions and involving yourself. The submissions are of 1 page and help focus some in the field. Previous questions have included:

Below is the Call for proposals. You are most welcome.

Welcome to the Fifth Learning Analytics Hackathon (LAK Hackathon). In this event, we focus on improving the learner's experience through trusted and inclusive learning analytics across spaces. We want to give visibility to new LA tools, standards and infrastructures. If you have a research question, data set, idea or a problem bring it to the hackathon. We encourage joining the event no matter what your background. We aim to address the science-practice divide, by having practitioners and researchers working in multidisciplinary teams towards common objectives. To ensure continuity with the whole LAK community, this year we allow also one-day participation in the LAK Hackathon, to allow people interested in parallel pre-conference workshops also to join and bring their research questions. 

List of Topics

The purpose of submitting a paper proposal is to describe an open research question relevant to the LAK conference and therefore to the LAK Hackathon. We are not looking for finished work. We are not even looking for started work. We are looking for clear challenges that can be the starting points for tasks to be completed at the Hackathon. Each contribution should therefore briefly provide some context for the proposed research question, explain the expected outcomes and objectives that the author wish to be achieved by exploring this question at the LAK Hackathon 2019.

Examples of possible topics, taken from the expected outcomes of LAK Hackathon 2019 include:

 • Multimodal Learning Analytics
 • Data Interoperability
 • Goal setting and analytics
 • Student facing Open APIs
 • Curriculum analytics
 • Trusted Learning Analytics

Submission Guidelines

We are looking for short contributions following this template with a length of 1 page.  The contribution should formulate clear research question(s) that are relevant for the hackathon, provide context through the referencing of previous research and explaining the targets you wished to be achieved.  We expect the following structure for the short paper:

 1. Background: context and a short description of the problem to be addressed
 2. Research question(s): clear research question(s) to be answered at the hackathon
 3. Expected outcomes: description of the expected solutions to the research questions

Program & Organizing Committee

 • Daniele Di Mitri, Open University of the Netherlands
 • Adam Cooper, Tribal Group, the U.K.
 • Kirsty Kitto, University of Technology, Sydney
 • Gábor Kismihók, TIB Hannover
 • Stefan T. Mol, University of Amsterdam
 • Niall Sclater, Jisc / Sclater Digital Ltd
 • Jan Schneider, DIPF - Frankfurt
 • Alan Mark Berg, ICTS, University of Amsterdam

Venue

The LAK Hackathon 2019 will be held as a pre-conference workshop at the Learning Analytics Conference 2019 in Tempe, Arizona. For more information about the conference visit the website https://lak19.solaresearch.org/workshop-schedule/ 

Contact

All questions about submissions should be emailed to daniele.dimitri@ou.nl

Lire la suite Lire la suite

5th LAK Hackathon - An interlinked hackathon benefiting the field by addressing emerging issues.  Voir?

An interlinked hackathon benefiting the field by addressing emerging issues.

Dear Reader,

Please consider involving yourself in the 5th LAK hackathon which will be held as a preconference workshop for 2 days before the main Learning Analytics conference in Arizona Texas in early March.

The event is one of a set of interlinked events where emerging issues or research questions relevant to the field are reviewed by many eyes and stakeholders. The event is linked to previous issues from LAK15, LAK16 & LAK17, LAK18, LSAC 2018 hackathons and will feed into the LSAC2019 hackathon in Nance France.

I will report back in a second blog the findings from the LSAC2018 hackathon

Please consider submitting your questions and involving yourself. The submissions are of 1 page and help focus some in the field. Previous questions have included:

Below is the Call for proposals. You are most welcome.

Welcome to the Fifth Learning Analytics Hackathon (LAK Hackathon). In this event, we focus on improving the learner's experience through trusted and inclusive learning analytics across spaces. We want to give visibility to new LA tools, standards and infrastructures. If you have a research question, data set, idea or a problem bring it to the hackathon. We encourage joining the event no matter what your background. We aim to address the science-practice divide, by having practitioners and researchers working in multidisciplinary teams towards common objectives. To ensure continuity with the whole LAK community, this year we allow also one-day participation in the LAK Hackathon, to allow people interested in parallel pre-conference workshops also to join and bring their research questions. 

List of Topics

The purpose of submitting a paper proposal is to describe an open research question relevant to the LAK conference and therefore to the LAK Hackathon. We are not looking for finished work. We are not even looking for started work. We are looking for clear challenges that can be the starting points for tasks to be completed at the Hackathon. Each contribution should therefore briefly provide some context for the proposed research question, explain the expected outcomes and objectives that the author wish to be achieved by exploring this question at the LAK Hackathon 2019.

Examples of possible topics, taken from the expected outcomes of LAK Hackathon 2019 include:

 • Multimodal Learning Analytics
 • Data Interoperability
 • Goal setting and analytics
 • Student facing Open APIs
 • Curriculum analytics
 • Trusted Learning Analytics

Submission Guidelines

We are looking for short contributions following this template with a length of 1 page.  The contribution should formulate clear research question(s) that are relevant for the hackathon, provide context through the referencing of previous research and explaining the targets you wished to be achieved.  We expect the following structure for the short paper:

 1. Background: context and a short description of the problem to be addressed
 2. Research question(s): clear research question(s) to be answered at the hackathon
 3. Expected outcomes: description of the expected solutions to the research questions

Program & Organizing Committee

 • Daniele Di Mitri, Open University of the Netherlands
 • Adam Cooper, Tribal Group, the U.K.
 • Kirsty Kitto, University of Technology, Sydney
 • Gábor Kismihók, TIB Hannover
 • Stefan T. Mol, University of Amsterdam
 • Niall Sclater, Jisc / Sclater Digital Ltd
 • Jan Schneider, DIPF - Frankfurt
 • Alan Mark Berg, ICTS, University of Amsterdam

Venue

The LAK Hackathon 2019 will be held as a pre-conference workshop at the Learning Analytics Conference 2019 in Tempe, Arizona. For more information about the conference visit the website https://lak19.solaresearch.org/workshop-schedule/ 

Contact

All questions about submissions should be emailed to daniele.dimitri@ou.nl

Fermer Fermer

(19/01/2019 @ 23:34)

Met korting naar OEB 2018  Voir?

Wil jij naar de internationale OEB conferentie in Berlijn? Via SURF ontvang je 130 euro korting op de entree. Stuur een mail naar onderwijsinnovatie@surf.nl om de kortingscode aan te vragen.  

Internationale conferentie

OEB Global vindt plaats van 5-7 december. De conferentie neemt je mee in de ontwikkelingen op het gebied van leren en technologie, geeft nieuwe inzichten over kansen en uitdagingen die de wereld van leren veranderen, toont praktijkcasussen van toonaangevende organisaties en stelt je in staat te netwerken met beleidsmakers, managers, ICT- en onderwijsexperts van uiteenlopende landen, instellingen en bedrijven. Daarnaast biedt de conferentie:

• Een unieke, sectoroverschrijdende focus gericht op uitwisseling tussen bedrijfsleven, onderwijs en de publieke sector 

• 2.000 + bezoekers uit meer dan 80 landen, die hun expertise en ervaringen samenbrengen

• 100 + exposanten, variërend van internationale marktleiders op het gebied van leren en technologie tot edtech-startups

• 100 + sessies in verschillende formats: hands-on workshops, plenaire sessies, interactieve breakout-sessies, discussies, debatten, labs, demo's en presentaties.

Meer weten?

Net als voorgaande jaren heeft OEB weer een volgepakt programma. Kijk op de webstie oeb.global voor meer informatie

Boek met korting

Stuur een mail naar onderwijsinnovatie@surf.nl om de kortingscode aan te vragen. Hiermee ontvang je 130 euro korting op de entreeprijs.

Lire la suite Lire la suite

Met korting naar OEB 2018  Voir?

Wil jij naar de internationale OEB conferentie in Berlijn? Via SURF ontvang je 130 euro korting op de entree. Stuur een mail naar onderwijsinnovatie@surf.nl om de kortingscode aan te vragen.  

Internationale conferentie

OEB Global vindt plaats van 5-7 december. De conferentie neemt je mee in de ontwikkelingen op het gebied van leren en technologie, geeft nieuwe inzichten over kansen en uitdagingen die de wereld van leren veranderen, toont praktijkcasussen van toonaangevende organisaties en stelt je in staat te netwerken met beleidsmakers, managers, ICT- en onderwijsexperts van uiteenlopende landen, instellingen en bedrijven. Daarnaast biedt de conferentie:

• Een unieke, sectoroverschrijdende focus gericht op uitwisseling tussen bedrijfsleven, onderwijs en de publieke sector 

• 2.000 + bezoekers uit meer dan 80 landen, die hun expertise en ervaringen samenbrengen

• 100 + exposanten, variërend van internationale marktleiders op het gebied van leren en technologie tot edtech-startups

• 100 + sessies in verschillende formats: hands-on workshops, plenaire sessies, interactieve breakout-sessies, discussies, debatten, labs, demo's en presentaties.

Meer weten?

Net als voorgaande jaren heeft OEB weer een volgepakt programma. Kijk op de webstie oeb.global voor meer informatie

Boek met korting

Stuur een mail naar onderwijsinnovatie@surf.nl om de kortingscode aan te vragen. Hiermee ontvang je 130 euro korting op de entreeprijs.

Fermer Fermer

(19/01/2019 @ 23:34)

CALL FOR PAPERS: Visual approaches to learning analytics  Voir?

——————————————————————

CALL FOR PAPERS

VISLA19: 2nd international workshop on visual approaches to learning analytics

organized at the 9th international learning analytics and knowledge conference (LAK19)
http://augment.cs.kuleuven.be/visla19 
——————————————————————


SCOPE


In recent years, many learning analytics dashboards have been deployed to support insight into learning data. The objectives of these dashboards include providing feedback on learning activities, supporting and motivation, and reducing dropout. Several visualization techniques have been used in learning analytics dashboards to help teachers, learners, and other stakeholders explore and understand relevant user traces collected in various (online) environments. The overall objective is to improve (human) learning.

The goal of our workshop is to build a strong research capacity around visual approaches to learning analytics. The longer-term goal is to improve the quality of learning analytics research that relies on information visualization techniques.

IMPORTANT DATES

December 10, 2018: Paper submissions
January 4, 2018: Acceptance notification
February 5, 2019: Camera-ready submission
March 4, 2019:  Workshop


SUBMISSIONS

Authors are invited to submit original unpublished work. The following types of contributions will be possible: 1) short papers (3-5 pages) that state the position of the authors within the scope of the workshop and describe solution concepts, prototypes and work in progress, and 2) full papers (8-12 pages) that describe mature work, including evaluation. 

Each contribution to the workshop should furthermore explicitly address the following items:

 • What kind of data is being visualized? What tools were used to clean up the data (if any)?
 • For whom (learner, teacher, manager, researcher, other) is the visualization intended?
 • Why: what is the goal of the visualization?
 • How is data visualized and why? Which interaction techniques are applied? What tools, libraries, data formats, etc. can be used for technical implementation? What workflows and recipes can be used to develop the visualization?
 • How has the approach been evaluated or how could it be evaluated? What were the encountered problems and pitfalls during the visualization process?


Papers will be published in the Companion Proceedings of the LAK 2019 conference.

ORGANIZERS

Katrien Verbert, Robin De Croon, Tinne De Laet, Tom Broos, Martijn Millecamp, KU Leuven, Belgium
Xavier Ochoa, New York University, USA
Robert Bodily, Brigham Young University, USA
Judy Kay, University of Sydney, Australia
Hendrik Drachsler, University of Frankfurt, Germany
Cristina Conati, University of British Columbia, Canada

Lire la suite Lire la suite

CALL FOR PAPERS: Visual approaches to learning analytics  Voir?

——————————————————————

CALL FOR PAPERS

VISLA19: 2nd international workshop on visual approaches to learning analytics

organized at the 9th international learning analytics and knowledge conference (LAK19)
http://augment.cs.kuleuven.be/visla19 
——————————————————————


SCOPE


In recent years, many learning analytics dashboards have been deployed to support insight into learning data. The objectives of these dashboards include providing feedback on learning activities, supporting and motivation, and reducing dropout. Several visualization techniques have been used in learning analytics dashboards to help teachers, learners, and other stakeholders explore and understand relevant user traces collected in various (online) environments. The overall objective is to improve (human) learning.

The goal of our workshop is to build a strong research capacity around visual approaches to learning analytics. The longer-term goal is to improve the quality of learning analytics research that relies on information visualization techniques.

IMPORTANT DATES

December 10, 2018: Paper submissions
January 4, 2018: Acceptance notification
February 5, 2019: Camera-ready submission
March 4, 2019:  Workshop


SUBMISSIONS

Authors are invited to submit original unpublished work. The following types of contributions will be possible: 1) short papers (3-5 pages) that state the position of the authors within the scope of the workshop and describe solution concepts, prototypes and work in progress, and 2) full papers (8-12 pages) that describe mature work, including evaluation. 

Each contribution to the workshop should furthermore explicitly address the following items:

 • What kind of data is being visualized? What tools were used to clean up the data (if any)?
 • For whom (learner, teacher, manager, researcher, other) is the visualization intended?
 • Why: what is the goal of the visualization?
 • How is data visualized and why? Which interaction techniques are applied? What tools, libraries, data formats, etc. can be used for technical implementation? What workflows and recipes can be used to develop the visualization?
 • How has the approach been evaluated or how could it be evaluated? What were the encountered problems and pitfalls during the visualization process?


Papers will be published in the Companion Proceedings of the LAK 2019 conference.

ORGANIZERS

Katrien Verbert, Robin De Croon, Tinne De Laet, Tom Broos, Martijn Millecamp, KU Leuven, Belgium
Xavier Ochoa, New York University, USA
Robert Bodily, Brigham Young University, USA
Judy Kay, University of Sydney, Australia
Hendrik Drachsler, University of Frankfurt, Germany
Cristina Conati, University of British Columbia, Canada

Fermer Fermer

(19/01/2019 @ 23:34)

Dernière mise à jour : 16/01/2019 @ 23:09

Facebook LA
Visites

 3512 visiteurs

 1 visiteur en ligne

Visiteurs par pays

Flag Counter